Darbo biržų vaidmuo sprendžiant nedarbo problemas

Referatas
 5
Microsoft Word 90 KB
10 puslapiai

Darbą priėmė: lekt. R. Keršienė

Kaunas, 2005
Turinys

Įvadas 2
1. Teorinė dalis 3
1.1 Užimtumo politika Lietuvoje 3
1.2 Valstybės skatinimas kurti darbo vietas 4
2. Lietuvos darbo biržos pagrindinės paslaugos 6
2.1 Bedarbių registravimas 6
2.1.1 Darbo jėgos pasiūla 7
2.2 Nedarbo socialinio draudimo išmoka 8
2.3 Įdarbinimas 8
2.4 Profesinis mokymas 9
2.5 Verslo organizavimas 9
2.6 Viešieji darbai 9
2.7 Darbo klubai 9
2.8 Elektroninės paslaugos 10
3. Lietuvos darbo biržos projektas ir reforma 11
4. Situacijos darbo rinkoje trumpa apžvalga 13
5. Išvados 16
6. Literatūra 18

Įvadas

Ekonominis nuosmukis, ūkio restruktūrizacija, privatizacijos procesas iššaukė naujo reiškinio – nedarbo atsiradimą. Rinkos ekonomikos sąlygomis susiformavo aukštas ir struktūriškai nepalankus nedarbas: jaunimo, ilgalaikis nedarbas bei regioniniai nedarbo skirtumai. Atsirado pakankamai didelė darbo jėgos dalis, kuri yra nepajėgi prisitaikyti prie rinkos pokyčių: turimas išsilavinimas, kvalifikacija ir kompetencija neatitinka darbdavių keliamų reikalavimų.
Šiuo metu Lietuvoje susiklosčius grėsmingai ekonominei situacijai, mūsų valstybė susiduria su viena aktualiausių problemų pasaulyje – nedarbu. Pasiekęs tam tikrą lygį, šis reiškinys neigiamai veikia pačius bedarbius, visuomenę bei valstybę. Nėra tikslių ekonominių ar socialinių apskaičiavimų, tačiau manytina, kad 10 proc. nedarbas – grėsminga riba. Šiuo metu Lietuvoje nedarbas siekia būtent tokį lygį, todėl valstybė turėtų imtis priemonių gyventojų užimtumui skatinti.
Lietuvoje, nedarbui mažinti, yra įsteigtos darbo biržos. Lietuvos darbo birža, įgyvendindama valstybinės užimtumo garantijas darbo rinkoje, padeda ieškantiems darbo žmonėms įsidarbinti, aprūpina darbdavius reikiama kvalifikuota darbo jėga, įtraukia registruotus darbo biržoje asmenis į gyventojų užimtumo programas, moka bedarbiams nedarbo draudimo išmokas.
Pagrindinis darbo tikslas – išnagrinėti Lietuvos darbo biržos pagrindines paslaugas nedarbui mažinti, strateginius ir veiklos planus, projektą ir reformą. Pateikti prieduose statistinius duomenis apie nedarbo situaciją Lietuvos darbo biržoje.


1. Teorinė dalis
1.1 Užimtumo politika Lietuvoje

Siekiant sušvelninti socialines nedarbo pasekmės, valstybė parengia ir įgyvendina specialias priemones, kurios sudaro darbo rinkos politikos turinį.
Darbo rinkos politiką galima traktuoti plačiąja ir siaurąja prasme. Plačiąja prasme ji yra sudėtinė užimtumo politikos dalis.
Užimtumo politikos tikslas – formuoti racionalią gyventojų užimtumo struktūrą,...