Darbdavio ir darbuotojo tarpusavio santykiu pazeidimai

 5
Microsoft Word 224 KB
31 puslapiai

TURINYS


ĮVADAS 5
1. ĮDARBINIMO GARANTIJOS IR DISKRIMINACIJA 6
2. TEISINIS DISKRIMINACIJOS REGULIAVIMAS LIETUVOJE 12
3. DARBO SUTARTIES PASIRAŠYMAS 15
4. DARBO SANTYKIŲ POKYČIAI 20
5. ATLEIDIMAS IŠ DARBO 23
6. DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 29
7. DARBO ATMOSFEROS KOKYBĘ LEMIANTYS VEIKSNIA 33
8. ANKETINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 41
IŠVADOS 50
LITERATŪROS SĄRAŠAS 52
PRIEDAI 54

ĮVADAS

Temos aktualumas. Darbo santykių reglamentavimas tiek kitose valstybėse, tiek Lietuvoje remiasi principais, kuriuos tarpusavyje suderinti yra labai sunku ir apskritai vargu ar įmanoma. Bandymas pasukti nuo sutarčių laisvės prie jų detalaus reglamentavimo, kaip ir kiti administraciniai rinkos iškraipymai, atnešė žalą netgi tiems, kurių labui buvo sukurti- darbuotojams. Siekiant išvengti neigiamų darbo reguliavimo pasekmių, reglamentuojant darbo santykius būtina nuosekliai remtis šalių lygybės, sutarčių laisvės ir sutarčių privalomumo jų šalims principais.
Darbo santykių reguliavimas per pastarąjį laikotarpį išsiplėtė, o padėtis darbo rinkoje pablogėjo: bedarbystė auga, atlyginimai maži, darbo sąlygos negerėja, darbo efektyvumas nedidelis, neišnaudojami Lietuvos žmonių darbo jėgos pranašumai. Mažų atlyginimų, nedarbo, dažnai blogų darbo sąlygų problemos jaudina daugelį žmonių. Padėtimi darbo rinkoje nepatenkinti nei darbuotojai, nei darbdaviai, nei ieškantys darbo, nei valdžia.
Tyrimo problema – ar mūsų atsitiktinai apklausti dirbantys žmonės susiduria su darbo pažeidimais?
Tyrimo objektas - darbdaviai ir darbuotojai
Tyrimo dalykas – darbdavio ir darbuotojų santykių pažeidimai
Tyrimo tikslas- išanalizuoti darbdavio ir darbuotojo tarpusavio teisių pažeidimus.
Darbo uždaviniai: 1. išanalizuoti įdarbinimo garantijas;
2. apžvelgti teisinį diskriminacijos reguliavimą Lietuvoje;
3. pateikti darbo sutarties pasirašymo ypatumus;
4. išanalizuoti darbo santykių transformaciją;
5. išnagrinėti atleidimo iš darbo sąlygas;
6. aptarti darbuotojų teises bei pareigas;
7. įvertinti darbo atmosferos kokybę.
8. išanalizuoti gautus anketinės apklausos rezultatus ir juos palyginti.
Tyrimo hipotezė: Apklausti darbuotojai susiduria su įvairiais darbo pažeidimais
Tyrimo metodas: 1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Dokumentų analizė.
3. Anketinė apklausa.
4. Statistinė duomenų analizė.

1. ĮDARBINIMO GARANTIJOS IR DISKRIMINACIJA

Kiekvienas žmogus, t.y. potencialus darbuotojas, net ir nedirbdamas konkrečioje organizacijoje jau turi tam tikras įstatymo nustatytas įdarbinimo garantijas. Iki 2003m. šios garantijos buvo nurodytos 1991 m. priimto...