Civilines saugos sleptuves

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 64 KB
6 puslapiai

Civilines saugos referatai. Sleptuves referatas. Civilines saugos referatai. Sleptuves referatas.

TURINYS
Įvadas2
Evakuacija3
Civilinės saugos slėptuvių rūšys4
Civilinės saugos slėptuvių patalpos6
Geriausiai tinkami slėptuvėms žmonių veiklos pastatai ar jų patalpos8
Katastrofinio užtvindymo slėptuvės9
Išvados10
Naudota literatūra 11


ĮVADAS
XX – XXI a. į žmonijos istoriją įeis ne tik kaip kosmoso užkariavimo ir atomo panaudojimo taikingiems, bei karo tikslams pradžia, bet ir kaip neregėto masto karų, katastrofų, gaivalinių nelaimių laikas. Žmonės sukūrė tiek įvairių ginklų, pavojingų medžiagų bei naujų technologijų, kad kyla reali grėsmė tolesnei žmonijos būčiai. Lietuvos Respublikos civilinė sauga – tai valstybės gynybos ir valdymo sistemos dalis, kurios tikslas – apsaugoti šalies gyventojus bei materialines vertybes taikos ir karo metu. Civilinės saugos veiksmuose aktyviai turi dalyvauti visi gyventojai.
Taigi mano darbo tikslas yra informuoti savo grupės draugus apie civilinės augos slėptuves. Kad pasiekčiau išsikeltą tikslą, išskyriau keletą uždavinių:
1. Išsiaiškinti kaip turėtų vykti gyventojų evakuacija, įvykus kokiai tai katastrofai.
2. Išsiaiškinti kaip turėtų atrodyti civinės saugos slėptuvių patalpos pagal iškeltus reikalvimus.
3. Išsiaiškinti kokių būna civilinės saugos slėptuvių.
4. Išsiaiškinti kur žmonėms būtų saugiausia įsirengti slėptuvę, atsitikus katastrofai.


Evakuacija
Jeigu iškyla pavojus gyventojams, jų gyvybei, sveikatai bei turtui, priimamas sprendimas evakuotis. Savivaldybėse gyventojų evakavimą organizuoja ir už vykdymą atsakingas yra savivaldybės meras. Evakavimą organizuoja šiais būdais:
• pagal gyvenamąją vietą - evakavimas organizuojamas pagal gyvenamąją vietą, per gyventojų surinkimo punktus arba tiesiai iš gyvenamųjų vietų bei slėptuvių;
• pagal darbo vietą - evakavimas organizuojamas pagal darbo vietą vadovaujantis ūkio subjektų sudarytais personalo evakavimo planais;
• pagal gyvenamąją ir darbo vietas - evakavimas organizuojamas teritoriniu principu.

Gyventojai evakuojami tiesiogiai arba per gyventojų surinkimo punktus taip:
• tiesiogiai gyventojai evakuojami is gyvenamųjų arba darbo vietų, kurios yra užterštos
(amoniakas, chloras) arba pavojingoje gyventi bei dirbti teritorijoje.
Atsižvelgiant į ekstremalios situacijos mastą, gyventojų evakavimas gali būti: laikinasis, ilgalaikis arba negrįžtamasis. Svarbu žinoti, kaip bus vykdoma gyventojų evakuacija iškilus užterštumo rado aktyviomis medžiagomis pavojui arba. įvykus bendrai avarijai Ignalinos atominėje elektrinėje. Sprendimą šiuo atveju evakuoti gyventojus, patekusius į radioaktyviomis...