Chemijos konspektai

Chemijos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 97 KB
12 puslapiai

Chemijos 1kolis

1.Medžiagos sandara:1.1Atomo sandara. Atomas susideda iš:elektronų,
protonų,neutronų,pozitronų,(,(,( dalelių, arba iš teigiamo krūvio
branduolio ir aplink jį skriejančių neigiamo krūvio elektronų. Kadangi
atomas neutralus, tai suminis neigiamas elektronų krūvis yra lygus
teigiamam branduolio krūviui.Apie branduolį skriejančių elektronų skaičius
yra lygus elemento eilės numeriui periodinėje elementų sistemoje. Atomo
branduolių tankis labai didelis. Branduoliai susideda iš protonų, turinčių
teigiamą krūvį, ir neutronų-neutraliųjų dalelių. Protonų skaičius yra lygus
elemento eilės numeriui elementų periodinėje sistemoje, neutronų- elemento
atominės masės ir eilės numerio skirtumui. Pasikeitus neutronų skaičiui
atomo branduolyje, susidaro izotopai. Izotopais yra vadinami to paties
elemento atomai, turintys skirtingas atomines mases ir vienodą branduolio
krūvį(pvz. chloras).įvairių elementų atomai, turintys vienodas atomines
mases, bet skirtingą branduolio krūvį, vadinami izobarais.
Elektroninis apvalkalas.Atomo branduolį atrado E.Rezerfordas. Aplink
branduolį, kaip planetos aplink Saulę, orbitomis skrieja elektronai,
sudarantys atomo elektroninį apvalkalą.N.Boras priėmė, kad vandenilio atome
elektronas gali skrieti aplink branduolį apskritomis orbitomis, kurių
spinduliai proporcingi sveikų kvantinių skaičių n kvadratams. Šias orbitas
pavadino stacionariosiomis, arba kvantinėmis, o skaičių n – pagrindiniu
kvantiniu skaičiumi.Kai n=1, orbita yra arčiausiai branduolio. Elektrono
skriejančio pirmąja orbita, energija E1 yra mažiausia.
Kvantiniai skaičiai. Pagrindinis kvantinis skaičius nurodo orbitalės dydį,
kurioje esantis elektronas turi tam tikrą energiją, šis kvantinis skaičius
nusako orbitalės energijos lygmenį.Jo reikšmės bet kuris sveikas skaičius
nuo 1 iki (. n ( 7. Sužadintų atomų n reikšmės yra didesnės negu
nesužadintų atomų, pvz., vandenilio atomas pasidaro sužadintas, kai
elektronas peršoka orbitalę, kurios n=2,3 ir t.t. Kai n=(, elektronas
visiškai išeina iš atomo ribų, t.y. atomas virsta
jonu.Orbitinis(šalutinis)kvantinis skaičius l apibūdina orbitalės formą ir
į kiek polygmenių suskirstytas orbitalės lygmuo. Orbitinio kvantinio
skaičiaus reikšmės yra sveiki skaičiai, pradedant 0 ir baigiant n – 1. Kai
n=1, turi tik vieną reikšmę – l=0. Šiuo atveju energijos polygmenių nėra.
Orbitinis kvantinis skaičius 0-s;1-p;2-d;3-f. Magnetinis kvantinis skaičius
ml rodo orbitalės kryptį atomo erdvėje, nes elektronas turi orbitinį
magnetinį momentą. Magnetinio kvantinio skaičiaus reikšmių...