Chemijos egzamino klausimai

Chemijos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 82 KB
9 puslapiai

Atsakymai į chemijos egzamino teorijos klausimus
Klausimai:
1. Pagrindinės chemijos sąvokos ir dydžiai: cheminis elementas, atomas, molekulė, vieninė medžiaga, cheminis junginys, valentingumas, molis, dujų molio tūris (n.s.), ekvivalentas E, Avogadro skaičius NA, atominė A ir molekulinė M masė, atominis vienetas a.v. (unitas u).
2. Pagrindiniai chemijos dėsniai: masės tvermės dėsnis, energijos tvermės dėsnis, ekvivalentų dėsnis, sudėties pastovumo dėsnis, Avogadro dujų dėsnis (apibrėžimai).
3. Atomo sandara (atomo branduolį ir elektroninį apvalkalą sudarančios elementariosios dalelės, jų krūvis ir masė).
4. Elementų cheminių savybių kitimas periodinėje sistemoje (periode - iš kairės į dešinę; grupėje - iš viršaus į apačią).
5. Atomo jonizacijos energija, elektroninio giminingumo energija, elektrinis neigiamumas ir jų tarpusavio ryšys. Polingo skalė.
6. Joninis, kovalentinis, donorinis-akceptorinis ir metališkasis ryšys (apibūdinimas, pavyzdžiai).
7. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Sistemos vidinė energija U ir entalpija H.
8. Cheminės reakcijos šiluminis efektas ir entalpijos pokytis DH. Egzoterminė ir endoterminė reakcija.
9. Antrasis termodinamikos dėsnis. Entropija S.
10. Entalpijos H, entropijos S ir Gibso energijos G tarpusavio ryšys. Reakcijos savaiminio vyksmo sąlyga.
11. Homogeninė ir heterogeninė reakcija (apibudinimas, pavyzdžiai).
12. Cheminių reakcijų greitis (apibūdinimas ir matavimo vienetai). Pateiktos homogeninės ir heterogeninės reakcijos greičio priklausomybės nuo reaguojančių medžiagų koncentracijos ar dujų slėgio (veikiančiųjų masių dėsnio) užrašymas.
13. Temperatūros įtaka cheminių reakcijų greičiui (van’t Hofo taisyklė). Katalizatorių įtaka cheminių reakcijų greičiui.
14. Cheminė pusiausvyra (apibūdinimas). Pateiktos grįžtamosios homogeninės ir heterogeninės reakcijos pusiausvyros konstantos matematinė išraiškos užrašymas.
15. Le Šatelje taisyklė. Temperatūros, reaguojančių medžiagų koncentracijos ir dujų slėgio pokyčio įtaka cheminei pusiausvyrai (nagrinėjami pateikti grįžtamųjų reakcijų pavyzdžiai).
16. Kietųjų, skystųjų ir dujinių medžiagų tirpimas skysčiuose (vykstančių procesų apibūdinimas, skirtingų būsenų medžiagų tirpimą įtakojantys faktoriai). Šių medžiagų tirpumo priklausomybė nuo temperatūros.
17. Tirpalų koncentracijų reiškimo būdai: procentinės, molinės ir molialinė koncentracija (apibrėžimai, matavimo vienetai, skaičiavimo formulės).
18. Elektrolitų disociacijos laipsnis a (apibūdinimas ir prasmė). Silpno, vidutinio stiprumo ir stipraus elektrolito pavyzdžiai ir jų disociacijos...