Buhalterines apskaitos darbas

 5
Microsoft Word 110 KB
14 puslapiai

Įvadas


Pastaruoju metu ðalies ámonëms, norint sëkmingai konkuruoti arba bendradarbiauti su uþsienio kompanijomis, bûtina sugebëti tiksliai ir teisingai ávertinti uþsienio ðaliø ámoniø rezultatus ir potencialà, o taip pat geriau suvokti esamà bûklæ ir perspektyvas. Ðiuo atveju padeda finansø apskaitos supratimas bei teisingas jos teikiamos informacijos suvokimas ir interpretavimas. Verslininkui, kuris nuolat siekia, kad jo firma patektø á ekonomiðkai kylanèiø gretas, reikia ásisavinti ne tik ðiuolaikinius verslo organizavimo ir vadybos, bet ir apskaitos, finansinës analizës ir prognozavimo pagrindus. Racionalus apskaitos organizavimas – tai operatyviai pateikiama geros kokybës informacija, kuria patenkinti jos vidiniai ir iðoriniai vartotojai. Racionaliai organizuoti turimo kapitalo apskaità ámonëje, vadinasi numatyti ir nustatyti naudojamø dokumentø rûðis, turiná ir informavimo tvarkà: dokumentø apyvartà, inventorizacijø atlikim o terminus, sintetiniø ir analitiniø sàskaitø sistemà, buhalterijos organizacinæ struktûrà, funkcijø ir ágaliojimø paskirstymà darbuotojams, visø apskaitos procedûrø tikslius grafikus ir kt.
Kapitalo sąvoka tiek finansinėje apskaitoje, tiek finansinėje atskaitomybėje - nevienareikšmė ir viena sudėtingiausių. Kapitalas turėtų būti suvokiamas kaip vienas iš įmonės turto formavimo šaltinių, šiuo požiūriu jis susideda iš nuosavo ir pasiskolinto kapitalo.
Mano darbo tikslas – išanalizuoti nuosavo kapitalo formavimo ir apskaitos tvarkymo ypatumus.
Darbo u˛daviniai:
- išanalizuoti, kaip turi būti registruojama apskaitoje ir atskleidžiama finansinėjė atskaitomybėje informacija, susijusi su nuosavo kapitalo formavimu;
- apibūdinti svarbiausias nuosavo kapitalo elementų ypatybes;
- išnagrinėti, kaip turi būti registruojamos apskaitoje ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, susiję su nuosavo kapitalo suformavimu, padidinimu, sumažinimu ar sudėties pakeitimu.

1. KAPITALO ESMĖ

Nuosavas kapitalas - įmonės turto dalis, likusi iš viso turto atėmus įsipareigojimus.
Kapitalas turi būti suvokiamas kaip vienas iš įmonės turto formavimo šaltinių. Jis formuojamas įmonės veiklos pradžioje, ją steigiant, kai įnešamas turtas, reikalingas įmonės veiklai pradėti, o turto įnešėjas tampa įmonės turto savininku arba bendrasavininku. Papraščiausias savininko įnašo pavyzdys - konkretus asmuo steigdamas įmonę įneša tam tikras pinigų sumas ir tampa personalinės įmonės savininku (Gudaitienė O., 20058, p. 167).
Nuosavo kapitalo sudėtis
Įmonės nuosavam kapitalui priskiriama:
• apmokėta įstatinio kapitalo dalis;
• akcijų priedai;
•...