Bendras vidaus produktas ir jo dinamika Lietuvoje

Referatas
 5
Microsoft Word 58 KB
5 puslapiai

Nacionalinis produktas ir jo skaičiavimas. Nacionalinis produktas ir jo skaičiavimas.

Bendras vidaus produktas ir jo dinamika Lietuvoje

ĮVADAS

BVP yra vienas iš dažniausiai naudojamų ekonominių rodiklių, kurio pagalba vertinamas šalies išsivystymo lygis, vystymosi tempai, atliekama palyginamoji įvairių šalių raidos analizė.
BVP – nusako baigtinių prekių ir paslaugų vertę, kuri išreiškia konkrečioje šalyje vykdomos ūkinės veiklos rezultatus per tam tikrą laikotarpį (metus), t.y. – BVP gaunamas sumuojant šalyje sukurtų baigtinių prekių ir paslaugų vertę, atimant užsienyje gautas pajamas iš investicijų ir pridedant šalyje užsieniečiams priklausančias investicines pajamas.
Tuo tarpu BNP (bendrasis nacionalinis produktas) nusako baigtinių prekių ir paslaugų vertę, kuri išreiškia visų kurios nors šalies piliečių ūkinės veiklos rezultatus.

BVP gaunamas šalyje sukurtų baigtinių prekių ir paslaugų vertė
“-“(minus) gautos pajamos iš investicijų užsienyje
“+”(plius) užsieniečių pajamos (už investicijas) konkrečios šalies viduje.
BNP gaunamas sumuojant šalyje sukurtų baigtinių prekių ir paslaugų vertę
“-“(minus) užsieniečių gautos pajamos konkrečios šalies viduje
“+”(plius) pridedamos šalies piliečių pajamos iš investicijų užsienyje.BVP įvertinti naudojami trys metodai:
1) gamybos,
2) išlaidų,
3) pajamų.

1) BVP skaičiavimas gamybos metodu- tai visų prekių ir paslaugų, sukurtų Lietuvoje per atskaitinį laikotarpį vertė, kaip galutinis gamybinės veiklos rezultatas. BVP skaičiuojamas kaip kiekvienos veiklos pridėtinių verčių suma, kuri gaunama iš bendro išleidimo atėmus tarpinį vartojimą.
2) Išlaidų metodu BVP apskaičiuojamas kaip galutinių išlaidų suma. Galutinės vartojimo išlaidos– tai namų ūkių, pelno nesiekiančių institucijų, vyriausybės bendra išlaidų suma individualių ir visuomeninių prekių ir paslaugų įsigijimui.
3) BVP skaičiavimas pajamų metodu naudojama pridėtinės vertės išlaidų komponentų suma.
BVP apskaičiavimo patikimumas: neapskaitoma ekonomika
BVP atspindi ne visą šalyje sukurtą produktą (ne visus gamybinės veiklos rezultatus):
Apskaičiuojant BVP galimi produkcijos nepriskaitymai:
1) Nepriskaitymai iš formaliojo sektoriaus
2) Nepriskaitymai iš neformaliojo sektoriaus
3) Nepriskaitymai nelegalaus sektoriaus
1) Nepriskaitymai iš formaliojo sektoriaus (rinka be apskaitos) – tai yra produkcija ir paslaugos, apie kurias oficialios organizacijos/įmonės vyriausybei neteikia informacijos (nemoka mokesčių-akcizo, apyvartos ir pan., nuslepia dalį produkcijos ir pan.). Taigi šiuo atveju vyksta rinka be apskaitos.
2) Neapskaitoma produkcija...