Baudžiamasis procesas

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

T U R I N Y S

ĮVADAS…………………………………………………. 3
Baudžiamojo proceso reikšmė: ……………… 4
1. Baudžiamojo proceso sąvoka 4
2. Baudžiamojo proceso uždaviniaiir tikslai 5
IŠVADOS 12
SUMMARY 13
LITERATŪROS SĄRAŠAS 14

Įvadas

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje bei kituose įstatymuose, poįstatyminiuose teisės aktuose saugoma Lietuvos Respublikos piliečių bei kitų joje gyvenančių asmenų teises - teisę į gyvybę, į sveikatą, į asmens laisvės neliečiamybę, asmens būsto neliečiamybę, teisę į laisvę ir pan. Tokios teisės pažeidžiamos įvykdant nusikalstamas veikas. Kovos su nusikalstamumu sėkmė daug priklauso nuo teisėsaugos institucijų darbo. Lietuvos įstatymuose sukurtas ir reglamentuotas tam tikras mechanizmas užtikrina nusikalstamų veikų atskleidimą, aiškinimą bei nusikalstamas veikas padariusių asmenų baudžiamąjį persekiojimą, nubaudimą. Pagrindinis tokius procesinius veiksmus bei jų atlikimo tvarką nustatantis teisės aktas - Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas. Vykdant baudžiamojo proceso įstatymo nustatytus reikalavimus, sprendžiami baudžiamojo proceso uždaviniai, per kuriuos pasiekiamas ir tikslas. Baudžiamojo proceso tikslo įgyvendinimas gali būti efektyvus tik tuo atveju, jeigu griežtai laikomasi baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimų.
Šiame darbe nagrinėjau baudžiamojo proceso reikšmę, analizavau tikslus. Darbui keliamas tikslas – apibrėžti baudžiamojo proceso sampratą, išanalizuoti baudžiamojo proceso reikšmę per jo paskirtį bei uždavinius.
Darbe bus pabandyta atskleisti- Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso sampratą bei nustatyti baudžiamojo proceso reikšmę sprendžiant jam iškeltus uždavinius.
Darbą sudaro įvadas, du skyriai, išvados, darbo santrauka anglų kalba, literatūros sąrašas. Pirmajame darbo skyriuje pateikiau baudžiamojo proceso sampratą, analizavau Lietuvos baudžiamojo proceso ypatumus, uždavinius. Antrajame kursinio darbo skyriuje apibrėžiau baudžiamojo proceso tikslus.
Šiame kursiniame darbe naudojau šiuos literatūros šaltinius - Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, prof. E.Palskio, Doc.dr. A.Panomariovo, Dr.G.Godos mokslo darbus ir kt.


Baudžiamojo proceso reikšmė.
1. Baudžiamojo proceso sąvoka.
Baudžiamojo proceso teisė yra viena iš teisės rūšių. Baudžiamojo proceso normos yra susistemintos kodekse. Visiškai neatsitiktinai baudžiamasis procesas vadinamas tokiu procesu, kuris nustato procedūrą, tam tikrų teisinių veiksmų seką, atlikimo tvarką, nuoseklumą, logiškumą. Todėl šioje dalyje...