Baltos duonos rinkos tyrimas

 5
Microsoft Word 99 KB
12 puslapiai

ĮVADAS


Kaip rašoma lietuvių kalbos žodyne, duona yra "rupių miltų kepalais kepamas valgis". Duona yra kasdieninis visų mūsų valgis, nuo seno gerbiamas ir saugomas lietuvių tautoje. Panašus požiūris į duoną bei jos gaminius yra nepakitęs ir šiuo metu, todėl yra įdomu ir reikalinga pažinti duoną bei jos gaminius ir jų rinką giliau.
Kaune yra labai populiarios įvairios duonos rūšys, todėl mes savo darbe ir bandysime išsiaiškinti kiek ir kokios duonos vartoja kauniečiai. Tuo tikslu šio darbo objektu pasirinkome duonos rinką, kaip labiausiai vartojamo produkto rinką. Darbo tikslas- atlikti duonos rinkos tyrimą Kauno mieste, kaip antrojo Lietuvos miesto bei antrosios rinkos pagal dydį atžvilgiu. Šiam tikslui pasiekti suformulavome sekančius uždavinius: nustatyti tyrimo tikslą, uždavinius, iškelti tiriamuosius klausimus bei hipotezes, sudaryti tyrimo planą, surinkti duomenis, juos išanalizuoti bei pateikti išvadas.
Tyrimui naudosime pirminius bei antrinius duomenis. Jie bus renkami keletu būdų. Pirmiausiai, iš įvairių katalogų rinksime duomenis apie duonos gamintojus, jų veiklą. Toliau stebėsime duonos asortimentą, kainas Kauno miesto parduotuvėse. Galiausiai pateiksime duonos vartotojams mūsų paruoštas anketas, gautus rezultatus apdorosime ir, susiejus juos su antrinias duomenimis, atsakysime į išsikeltus tiriamuosius klausimus bei paneigsime arba patvirtinsime hipotezes.
Šis darbas yra aktualus visiems duonos gamintojams bei vartotojams. Pirmiausiai todėl, jog pagal šį darbą galima daryti išvadas apie duonos rinką Kauno mieste. Taip pat šis darbas gali būti reikalingas ir tiems, kurie siekia užimti tam tikrą Kauno miesto duonos rinkos dalį, arba įvesti kažkokį naują gaminį.
Darbe yra naudojami keli šaltiniai. Pirmiasiai, tai yra informacija iš katalogų bei kitų panašių šaltinių. Toliau- anketos, atsitiktiniu būdu pateiktos vartotojams, bei iš to gauta informacija.

1. TYRIMO METODOLOGIJA IR METODIKA
Darbo objektas – baltos duonos rinka Kauno mieste.
Tyrimo tikslas – ištirti baltos duonos rinkos ypatybes.
Tyrimo uždaviniai:
Nustatyti baltos duonos dalį duonos rinkoje.
Ištirti vartotojų poreikius ir pasirinkimo motyvus.
Ištirti konkurenciją duonos rinkoje.
Tiriamieji klausimai:
1.
1.1 Apskaičiuoti baltos duonos procentinę dalį duonos rinkoje (lyginant su juoda duona ir batonu).
1.2 Apskaičiuoti baltos duonos su priedais procentinę dalį baltos duonos rinkoje.
1.3 Kiek procentų respondentų vartoja tik baltą duoną?
1.4 Kiek procentų respondentų iš viso nevartoja baltos duonos?
2.
2.1. Kokie poreikiai nulemia baltos duonos vartojimą?
2.2. Pagrindiniai pirkimo...