Automatinio valdymo

Konspektas
 5
Microsoft Word 106 KB
13 puslapiai

1. LOGINE AUTOMATIKA. LOGINES AUTOMATIKOS SISTEMU SANDARA IR ELEMENTINE
BAZE.
Loginių automatikos sistemų realizavimo bazę sudaro šios pagrindinės
elementų grupės:
- valdymo signalų formuotuvai (komandų formuotuvai, jutikliai)
- loginių funkcijų formuotuvai (loginiai elementai)
- galios stiprintuvai
2. LOGINIU AUTOMATIKOS SISTEMU KINTAMIEJI IR FUNKCIJOS:
Būdingas loginių atuomatikos sistemų bruožas yra tas, kad visi jos
paibrėžiantys signalai yra loginiai kintamieji. Kintamasis a laikomas
loginiu kintamuoju tuomet ir tik tuomet, kai jis bet kuriuo momentu gali
įgyti tik vieną iš dviejų galimų reikšmių. Šios reikšmės gali būti žymimos
taip/ne, tiesa/netiesa. Paprastai šios reikšmės žymimos skaitmenimis 1 ir
0. Pagal vykdomas funkcijas visus loginės valdymo sistemos kintamuosius
galima suskirstyti į 3 grupes: įėjimo kintamieji, išėjimo kintamieji ir
tarpiniai (atminties) kintamieji.
Loginė funkcija IR – loginė daugyba, arba konjunkcija. Šią funkciją vykdo
loginis elementas, kurio schemą sudaro nuosekliai sujungti raktai
(jungikliai).

Raktus valdo loginiai kintamieji X ir Y. Raktas atviras, kai X = 0. Raktas
trumpina grandinę, kai X = 1.
Loginės funkcijos užrašomos algebrine išraiška arba funkcijos reikšmių
lentele.
Loginė funkcija IR žymima įvairiais simboliais. Pagrindinė ir plačiausiai
vartojama jos išraiška – algebrinė loginių kintamųjų sandauga F = X . Y
Loginė funkcija ARBA – loginė sudėtis, arba disjunkcija. Šią funkciją
realizuoja loginis elementas su lygiagrečiai sujungtais raktais
Loginės funkcijos ARBA reikšmių lentelėje išsiskiria derinys, kai visi
loginiai kintamieji lygūs nuliui – tada ir tik tada loginė funkcija ARBA
lygi nuliui
Pagrindinė loginės funkcijos ARBA algebrinė išraiška: F = X + Y. Kartais ši
funkcija žymima ir kitaip: F = X(Y arba F = X(Y.


Loginė funkcija NE – loginis neigimas, arba inversija. Loginio elemento
inverterio schema – varžinis stiprinimo laipsnis
Loginis neigimas žymimas brūkšniu virš loginio kintamojo: F = X.
Inversija paprastai žymima skritulėliu ant loginio elemento kontūro.

Vieno ir dviejų loginių kintamųjų loginės funkcijos
Aptartosios elementarios loginės funkcijos IR, ARBA, NE – dar ne visos
vieno ir dviejų loginių kintamųjų loginės funkcijos. Kai loginė funkcija
turi n argumentų (loginių kintamųjų), galima sudaryti 2n skirtingų
argumentų derinių – reikšmių lentelės eilučių. Kadangi kiekvieną argumentų
derinį gali atitikti dvi skirtingos loginės funkcijos reikšmės 0 arba 1,
galima sudaryti 22n skirtingų loginių funkcijų. Kai...