Aušra

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Nepriklausomybės žadintojai – „Ausra“

Nuo 1879 m. Tilžėje veikė mokslinė Lietuvių literatūros draugija. Jos veikloje aktyviai dalyvavo Jonas Basanavičius (1851–1927); kuris 1879 m. baigė medicinos studijas Maskvos universitete ir apsigyveno Bulgarijoje, dirbo vienos jos provincijos ligoninės direktoriumi ir apygardos gydytoju, domėjosi lituanistika ir rūpinosi lietuvybės puoselėjimu, rašė straipsnius į Mažosios Lietuvos lietuvninkų spaudą. Lietuvis esąs jis apsisprendė dar studijų metais perskaitęs T. Narbuto, J. I. Kraševskio ir kitų veikalus, dalyvaudamas lietuvių studentų būrelių veikloje. Kitas draugijos narys, Jonas Šliūpas (1861–1944), 1880–1882 m. Maskvos universitete studijavęs filosofiją ir teisę, o nuo 1882 m. rudens Sankt Peterburgo universitete – gamtos mokslus, tačiau greitai už dalyvavimą studentų judėjime pašalintas iš universiteto ir ištremtas į tėviškę, pasiūlė Mažojoje Lietuvoje įsteigti lietuvių savaitraštį, kuris būtų platinamas ir Didžiojoje Lietuvoje (nelegaliai) ir imtų telkti lietuvius į organizaciją.
Pastebėtina, kad toks pasiūlymas atsirado po 5 nesėkmingų mėginimų (Mintaujoje, Vilniuje, Liepojoje, Rygoje ir Sankt Peterburge) gauti leidimą Rusijos imperijoje leisti legalų laikraštį tradiciniu raidynu. Kai kurie rusų mokslininkai, rėmę lietuvių siekius, tikino, kad leidimas galėtų būti duotas, jeigu leidėjai prisižadėtų Vakarų krašte remti antilenkišką valdžios politiką ir palaikyti rusų kultūrą. Tačiau Rusijos valdžia vadovavosi „rusų pradų atkūrimo“ politika ir toliau tikėjosi surusinti lietuvius, tad tokios „talkos“ nepageidavo ir leidimo nedavė.
Tilžėje gotišku raidynu leidžiamos ir lietuvininkams skirtos „Lietuviškos ceitungos“ redaktorius Martynas Šernius (1849–1908), nenorėdamas susilaukti Vokietijos (Prūsijos) valdžios nemalonės, pasiūlė leisti ne bendrą lietuvininkams ir lietuviams laikraštį, o „savotiškiems dalykams savotišką laikraštį“, t. y. atskirą, tik vadinamajai Didžiajai Lietuvai skirtą, periodinės spaudos leidinį lotynišku raidynu. Jis pateikė ir leidybos projektą, pažadėjo materialinę bei organizacinę paramą. Leidinį organizuoti...