Atsiskaitymai už studijų modulius1

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
5 puslapiaiTURINYS
1. ĮVADAS 3
2. BENDROJI DALIS 4
2.1. STUDIJŲ MODULIAI 4
2.2. ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ VERTINIMAS 4
2.3. ATSISKAITYMAS UŽ STUDIJŲ MODULIUS 6
2.4. ATSISKAITYMO UŽ STUDIJŲ MODULIUS EIGA 7
2.5. ŽINIARAŠČIAI, JŲ PRIEDAI IR ATSISKAITYMO LAPELIAI 8
2.6. EGZAMINŲ IR BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO ATIDĖJIMAS 9
3. IŠVADOS 11

1. ĮVADAS

Studijų modulis - savarankiškas studijų programos objektas, apimantis visą dėstomą dalyką arba jo dalį. Studijų programoje pateikiamų modulių aprašuose nurodomas dėstomo dalyko turinys, studijų formos ir jų apimtys, atsiskaitymai, literatūros šaltiniai ir dėstančių bei koordinuojančiojo dėstytojų pavardės.
Šiame darbe apžvelgsime atsiskaitymo už studijų modulius tvarką Kauno Technologijos Universitete. T. y. plačiau aprašysime vertinimo sistemą, atsiskaitymo už studijų modulius eigą ir būdus, reikalingus dokumentus. Detali atsiskaitymo už studijų modulius tvarka nustatoma rektoriaus tvirtinamais nuostatais, parengtais vadovaujantis Universiteto akademiniu reguliaminu, kurie reglamentuoja dieninės, vakarinės ir neakivaizdinės studijų formų studentų atsiskaitymo už jų individualiuosiuose studijų planuose įrašytus studijų modulius tvarką, atsiskaitymo rezultatų apskaitą ir kontrolę. Akademinis reguliaminas, papildydamas Statutą, nustato Kauno technologijos universitete vykdomų studijų ir mokslinių tyrimų organizavimo ir jų finansavimo bendruosius principus bei vidinę jų kokybės užtikrinimo sistemą, profesinių kvalifikacijų, kvalifikacinių ir mokslo laipsnių įgijimo Universitete tvarką.

2. BENDROJI DALIS

2.1. STUDIJŲ MODULIAI


Studijų modulis dėstomas vieną semestrą. Visas studijų dalykas gali būti pateikiamas vienu ar keliais studijų moduliais. Yra rekomenduojamas lyginis modulio kreditų skaičius. Studijų kreditas - studijų apimties matavimo vienetas, lygus keturiasdešimčiai sutartinių studento darbo (auditorijose, laboratorijose, savarankiško ir kt.) valandų, t.y. vienai jo darbo savaitei. Studento dieninės studijų formos individualiojo studijų plano (vienerių mokslo metų) apimtis turi būti ne mažesnė kaip 40 kreditų, kitų studijų formų – ne mažesnė kaip 32 kreditai, išskyrus atvejus, kai tiems mokslo metams studentui yra įskaityta anksčiau studijuotų dalykų.
Studijų modulio medžiaga įsisavinama studento auditorinio, savarankiško darbo ir praktikų metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už...