Atmosferos tarša ir apsauga1

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 164 KB
23 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
1. ORO TARŠA. PAGRINDINAI ORO TERŠALAI 3

2. TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ EMISIJA Į ORĄ 5

2.1. TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ EMISIJA Į ORĄ LIETUVOJE 8
3. MIESTŲ ORO KOKYBĖ 9
4. ,,ŠILTNAMIO EFEKTAS” - PASAULINIS KLIMATO ATŠILIMAS 13
5. PAŽEMIO OZONO KONCENTRACIJŲ KITIMAS 17
6. STRATOSFEROS OZONO SLUOKSNIO NYKIMAS 20
7. TOLIMOSIOS UŽTERŠTO ORO PERNAŠOS. RŪGŠTIEJI LIETŪS 23
8. NAUDOTA LITERATŪRA 27

1. ĮVADAS

Aplinkos teršimo mastai per pastaruosius penkiasdešimt metų nuo
lokalinio, daugeliu atveju išaugo iki regioninio ar net globalinio. Jei
prisiminsime pagrindines žmogaus veiklos ir visų pirma aplinkos teršimo
sąlygojamas problemas, kurios yra:
• Biologinės įvairovės nykimas;
• Miškų nykimas ir džiūvimas;
• Dievožemio erozija;
• Dirvos druskėjimas ir dykumų plitimas;
• Kietų atliekų kaupimasis;
• Lokalus aplinkos teršimas;
• Rūgštieji lietūs;
• Paviršinių vandens telkinių eutrofikacija;
• Stratosferos ozono sluoksnio nykimas;
• Pasaulinis klimato atšilimas,
tai matysime, kad iš dešimties išvardintų oroblemų tik dvi (lokalus
aplinkos teršimas ir kietų atliekų kaupimasis) gali būti priskirtos prie
grynai lokalių aplinkos problemų.dauguma iš išvardintų aplinkos problemų
priskirtinos regioniniam lygmeniui, o paskutinės dvi – stratosferos
ozonosluoksnio nykimas ir globalinis klimato atšilimas, yra pasaulinio
masto problemos.
Keičiantis aplinkos teršimo mastams, lygiagrečiai kito, tai yra
didėjo ir aplinkos teršimo sukeliamų problemų trukmė. Anksčiau dauguma
lokalinių aplinkos problemų buvo iš esmės trumpalaikės ir pavojingas taršos
lygis, susiklosčius nepalankiom aplinkybėms, dažniausiai trukdavo keletą
dienų. Jau ne kartą minėti garsieji Londono smogai yra tipingas tokių
pavojingų epizodų pavyzdys. Praėjus šiems pavojingiems epizodams, lokalus
aplinkos teršimas vis tiek darydavo ir daro neigiamą poveikį žmonėms ir
kitiems gyviems organizmams, tačiau šis poveikis yra nepalyginamai
silpnesnis. Tuo tarpu regioninio ir globalaus masto aplinkos problemos iš
principo yra ilgalaikės. Tačiau kartais silpno ilgalaikio poveikio pasekmės
faktiškai gali prilygti ir viršyti stipraus trumpalaikio poveikio pasekmes.
Keičiantis aplinkos teršimo mastams, kito ir pačios taršos pobūdis.
Taršos pobūdžio kitimo tendencijoms yra būdinga tai, kad be taškinės,
koncentruotos taršos vis didesnę svarbą įgauna pasklidusi tarša. Daartiniu
metu svarbiausi pasklidusios taršos šaltiniai yra du – rūgštieji lietūs ir
žemės ūkio veikla...