Aristotelio filosofija1

Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
7 puslapiai

TURINYS:


I) Aristotelio filosofijos vieta filosofijos istorijoje………2
II) Istorinë apþvalga…………………………………………2
III) Aristoteliosiela…………………………………………….3
1)sielos apibrëþimas, pagr. Sugebëjimai ir dalys…3
2)maitinanèioji siela………………………………5
3)juntanèioji siela…………………………………6
4)màstanèioji siela………………………….……7
a) pasyvusis protas;
b) aktyvusis protas;
c) proto funkcijos ;
IV) Sugebëjimas judinti kûnà……………………….………8
V) Isvados……………………………………………….……9

I) Aristotelio filosofijos vieta filosofinëje istorijoje

Aristotelio gyvenimas ir filosofinë kûryba (384-322 m. pr. m. e.) sutampa su tuo laikotarpiu , kai graikø valstybës – miestai pergyveno labai sunkià krizæ: nepaliaujami tarpusavio karai , politiniø partijø vidinës kovos , stiprëjo antagonizmas tarp vergvaldþiø ir vergø . Savo filosofijoje Aristotelis svyravo tarp materializmo ir idealizmo . Aristotelis buvo vienas is tø filosofø, kuris suprato, kokia rimta yra ekonominë ir politinë krizë. Besirûpindamas savo tautos likimu, jis ëmësi uþdavinio: pasiûlyti tokias reformas, kurios galëtø áveikti krizæ (veikalas “Politika”). Jis manë, jog esamas socialinio ir politinio gyvenimo blogybes galima pasalinti ir paliekant vergovinæ santvarkà. Aristotelis savo reformomis norëjo jai suteikti tik didesná pastovumà bei atsparumą.
Taèiau ypatinga Aristotelio filosofijos reiksmë glûdi ne jo paþiûrose á ekonomius ir politinius klausimus. Ji iskyla pirmiausia tuose veikaluose, kuriuose Aristotelis atskleidþia pagrindiná savo màstymo uþmojá - sukurti, toká universalø mokslà, kuris suvestø visus jo pirmtakø ieskojimus ir laimëjimus á sistemingà vienybæ.
Aristotelio - áþvalgaus tyrinëtojo ir gilaus filosofo bruoþai , jo svyravimas tarp materializmo ir idealizmo ryskiai pasirodo traktate "Apie sielà" . Tai vienas is jo þymiausiø veikalø, turëjæs átakos ne tik psichologijos mokslui senovëje ir viduramþiais, bet ir naujaisiais laikais psichikos supratimui.

II) Istorinë apþvalga.

Norint issiaiskinti traktato “Apie sielà” vedamàsias mintis , reikia atkreipti dëmesá á jo pirmtakø paþiûras. Sigeras Brabantietis (Vakarø Europos filosofas, gyvenæs Viduramþiais) sako: "Sielà reikia suprasti kaip natûralaus kûno, potencialaus gyventi, veiksmà ir formà arba isbaigtumà. Aisku, jog vieninga bûtis atsiranda is sielos ir kûno be ko nors treèio, kas bûtø tos vienybës prieþastis". Viduramþiø filosofo Tertuliano traktate "Apie...