Areštinių veikla ir darbo organizavimas

 5
Microsoft Word 84 KB
10 puslapiai

POLICIJOS KOMISARIATŲ AREŠTINIŲ
VEIKLOS PAGRINDAI IR DARBO ORGANIZAVIMAS

Policijos ir VRĮ administracinės veiklos dalyko
kursinis darbas
Turinys

Įžanga ……………………………………………………………2
Policijos komisariatų areštinių veiklos teisiniai pagrindai ………3
Darbo organizavimas …………………………………………….5
1. Teisiniai asmens laikymo areštinėje pagrindai…………………5
2. Asmenų laikymas areštinėse ir ypatingi įvykiai jose ……….9
3. Problemos organizuojant darbą areštinėse…………………14
4. Pasiūlymai problemų sprendimams.………………….…….14
Areštinių būklė Lietuvos Respublikoje…………………….…….14
Išvados…………………………………………………….….…17
Literatūros sąrašas………………………………………….…….18

Įžanga

Pasirinktoji kursinio darbo tema yra aktuali. Policijos komisariatų areštinių veiklos nuostatų privalo laikytis ne tik pareigūnai, užtikrinantys asmenų, laikomų areštinėse apsaugą, pareigūnai, atliekantys tardyminius procesinius veiksmus su areštinėse laikomais asmenimis, seimo kontrolieriai, atliekantys areštinėse Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka administracijos veiklos kontrolę, prokurorai, pagal kompetenciją tirdami uždarytų areštinėje asmenų skundus, bet ir patys areštinėje laikomi asmenys.
Šiame darbe apžvelgsiu kokiais teisiniais pagrindais, kokiam laikui asmenys uždaromi areštinėje, kokiais teisiniais pagrindais organizuojamas areštinių darbas ir su kokiomis problemomis susiduriama organizuojant šį darbą.

Policijos komisariatų areštinių veiklos teisiniai pagrindai

Policijos komisariatų areštinių veiklos teisiniai pagrindai nustato asmenų, kuriems kardomąja priemone pasirinktas suėmimas, taip pat asmenų, nuteistų laisvės atėmimu bei kitų asmenų, uždarytų į Vyriausiųjų Policijos Komisariatų, Policijos Komisariatų (toliau - VPK, PK) areštines, teises ir pareigas, taip pat policijos pareigūnų veiklą ir darbo organizavimą, užtikrinant minėtų asmenų apsaugą
Areštinės steigiamos ir likviduojamos Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymu. Jos turi atitikti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus areštinių įrengimo bei eksploatavimo taisyklių reikalavimus. Areštinių etatus tvirtina Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos generalinis komisaras.
Areštinės savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos seimo ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis,...