Apylinkės teismas

Teisės konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 30 KB
2 puslapiai

Apylinkes teismas konspektai. Apylinkes teismas konspektai.

Apylinkës teismo sudëtis, aparato struktûra, kompetencija, kaip organizuojmas aparatas

SUDËTIS

LR Teismø ástatymas
10 str. Apylinkiø Teismai
Apylinkës teismà sudaro Apylinkës teismo pirmininkas, jo pavaduotojai ir kiti teisëjai. Teismo pirmininko pavaduotojai skiriami teisme, kuriame yra ne maþiau kaip 6 teisëjai.
Apylinkës teismo veiklos teritorijà nustato ástatymas.

APARATO STRUKTÛRA, KAIP ORGANIZUOJAMAS APARATAS

LR Teismø ástatymas V skirsnis “Teisëjai”
22 str. Apylinkës teismo teisëjai
Apylinkës teismo teisëju gali bûti skiriamas ne jaunesnis kaip 25 metø nepriekaiðtingos reputacijos asmuo, turintis aukðtàjá teisiná iðsilavinimà, dvejø metø teisinio darbo staþà ir iðlaikæs apylinkës teismo teisëjo egzaminus. Apylinkës teismo teisëjas nagrinëja visas apylinkës teismui priskirtas teismines bylas.
Apylinkës teismo teisëju taip pat gali bûti skiriamas ne jaunesnis kaip 23 metø, nepriekaiðtingos reputacijos asmuo, turintis aukðtàjá teisiná iðsilavinimà ir iðlaikæs apylinkës teismo teisëjo egzaminus. Toks teisëjas, iki jam sueis 25 metai, nagrinëja administraciniø teisës paþeidimø, alimentø nepilnameèiams vaikams iðieðkojimo nesant ginèo civilines ir kitas ástatymø numatytas bylas.
25 str. Apribojimai eiti teisëjo pareigas
Teisëju negali bûti asmuo, prieð tai buvæs teisëju, prokuroru, advokatu, notaru, policijos ar vidaus reikalø sistemos darbuotoju ir atleistas uþ profesinës veiklos paþeidimus.

VIII skirsnis “Teisëjø, teismø pirmininkø, pirmininkø pavaduotojø ir skyriø pirmininkø skyrimas”
33 str. Apylinkiø, apygardø teismø teisëjø, ðiø teismø pirmininkø, pirmininkø pavaduotojø, skyriø pirmininkø skyrimas.
Apylinkiø, apygardø teismø teisëjø, ðiø teismø pirminkø kandidatûras parenka Teisingumo ministras.
Apylinkiø, apygardø teismø teisëjus skiria Respublikos...