Apskaitos teorija dokumentai formules

Konspektas
 5
Microsoft Word 393 KB
59 puslapiai

Buhalterinės apskaitos teorijos konspektas. Buhalterinės apskaitos teorijos konspektas.Įžanga
Sis paskaitų konspektas skiriamas verslo vadybos ir turizmo vadybos specialybių studentams. Buhalterinės apskaitos mokėjimas nulemia veiklos sėkmę. Norint sėkmingai valdyti, reikia mokėti vesti apskaitą, žinoti jos pagrindus, įstaty¬minį reglamentavimą, būti susipažinus su apskaitos vedimo or¬ganizavimu, analizės pagrindais.
Ši mokymo priemonė padės įsisavinti principus, kuriais grin¬džiama laisvos rinkos šalių apskaita, suvokti turto ir nuosavy¬bės esmę, suprasti finansinės atskaitomybės prasmę, jos rengi¬mo bei skelbimo principus. Konspekte išdėstyta medžiaga padės išmokti naudoti sąskaitas bei kitus apskaitos registrus, pildyti dokumentus, apskaičiuoti veiklos rezultatą. Susipažinsi¬te su apskaitos vedimo ypatumais skirtingų tipų įmonėse.
Kad sėkmingai įgytumėte šiuos pagrindus, visą konspekte iš¬dėstytą medžiagą skaitykite nuosekliai, labai dėmesingai, išmo¬kite pateiktas sąskaitas, sąvokas, apibrėžimus. Savarankiškai atlikite nurodytus pavyzdžius.

I SKYRIUS
BENDROJI APSKAITOS SAMPRATA IR APSKAITOS PRINCIPAI

1.1 Apskaita rinkos ekonomikos sąlygomis
Apskaita yra reikalinga tam, kad būtų surinkta informacija apie ūkinę veiklą ir šie duomenys būtų perduoti suinteresuotiems asmenims. Apskaita padeda priimti valdymo sprendimus, kontroliuoti jų vykdymą. Apskaita teikia informaciją apie: materialinių, darbo ir finansinių išteklių naudoji¬mą; apie atsiskaitymus su įvairiomis įmonėmis ir asmenimis; apie svar¬biausių ekonominių rodiklių (produkcijos, darbo našumo, darbo užmo¬kesčio, savikainos, pelno, rentabilumo) ir kitų formavimąsi; apie ūkinės finansinės veiklos rezultatus. Viena iš svarbiausių buhalterinės apskaitos ypatybių yra ta, kad ji nuosekliai ir sistemingai registruoja visas įvykusias ūkines operacijas ir fiksuoja atitinkamame dokumente. Apskaitos doku¬mentai ir registrai yra svarbiausi ir patikimiausi informacijos šaltiniai kon¬trolei, analizei ir visai valdymo sistemai.
Apskaitos procesą galima skirstyti į 4 etapus:
1. Tai ūkinių operacijų stebėjimas, matavimas ir registravimas. Šios apskaitos etapo dalys atsispindi pirminiuose dokumentuose.
2. Apskaitinės informacijos, esančios pirminiuose dokumentuose, sisteminimas, techninis apdorojimas ir grupavimas.
3. Rengiamos ataskaitos (metinė, ketvirtinė ir mėnesinė atskaito¬mybė).
4. Apskaitos ir atskaitomybės duomenys panaudojami valdymo po¬reikiams.

1.2 Finansinės apskaitos informacijos naudotojai

Apskaitos rūšys
Palyginimo požymis Finansinė apskaita Valdymo apskaita
Tikslai Nuolat stebėti ir pateikti apibendrintai finansinėje atskaitomybėje išoriniams bei vidiniams...