Apskaitos politika

Referatas
 5
Microsoft Word 307 KB
43 puslapiai

TURINYS

I TVARKA. APSKAITOS ORGANIZAVIMAS 4
1 dalis. Bendrosios nuostatos 4
1.1. skyrius. Norminiai aktai, kuriais vadovaujamasi tvarkant apskaitą ir rengiant atskaitomybę 4
1.1.1. Bendrovė tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius teisės aktus: 4
1.2 skyrius. Finansiniai metai 4
1.3 skyrius. Apskaitos tvarkymo būdas 4
1.4 skyrius. Piniginis matas 5
1.5 skyrius. Kalba 5
2 dalis. Buhalterinio darbo organizavimas 5
2.1 skyrius. Buhalterinės apskaitos tvarkymas 5
2.2 skyrius. Atsakomybė už apskaitos tvarkymą 5
3 dalis. Informacijos atskleidimas ir komercinių paslapčių išsaugojimas 6
3.1 skyrius. Komercinių paslapčių sąrašo patvirtinimas 6
3.2 skyrius. Darbuotojų supažindinimas su komercinėmis paslaptimis 6
3.3 skyrius. Atsakomybė už komercinių paslapčių atskleidimą 7
3.4 skyrius. Kitos informacijos skelbimo apribojimas 7
4 dalis. Drausminė darbuotojų atsakomybė 7
4.1 skyrius. Darbo sutarties šalių pareigos 7
4.2 skyrius. Drausminės atsakomybės taikymo pagrindai 8
4.3 skyrius. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka 8
4.4 skyrius. Drausminės nuobaudos galiojimas 8
5 dalis. Materialinė darbuotojų atsakomybė 8
5.1 skyrius. Materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindai 8
5.2 skyrius. Darbuotojų materialinės atsakomybės ribos 9
5.3 skyrius. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas ir žalos išieškojimo tvarka 9
5.4 skyrius. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis 10
6 dalis. Kasos ir banko operacijų organizavimas 10
6.1 skyrius. Grynųjų pinigų gabenimas ir laikymas kasoje 10
6.2 skyrius. Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarkos konkretizavimas 10
6.3 skyrius. Atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis tvarka 10
6.4 skyrius. Darbo su elektroniniais kasos aparatais organizavimas 10
6.5 skyrius. Banko operacijų organizavimas 11
7 dalis. Darbo užmokesčio sistema 11
7.1 skyrius. Darbo apmokėjimo organizavimas 11
8 dalis. Normos ir normatyvai 11
8.1 skyrius. Darbo užmokesčio tarifiniai atlygiai 11
8.2 skyrius. Ligos pašalpos, mokamos iš darbdavio lėšų, dydžio nustatymas 11
8.3 skyrius. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai 12
9 dalis. Buhalterijos kontrolės sistema 12
9.1 skyrius. Buhalterijos kontrolės formos 12
9.2 skyrius. Vyriausiojo buhalterio atliekama kontrolė 12
9.3 skyrius. Nepriklausomas patikrinimas 13
10 dalis. Apskaitos darbuotojų profesinė etika 13
10.1 skyrius. Profesinės etikos reikalavimų apskaitos darbuotojams nustatymas 13
II TVARKA. APSKAITOS TECHNIKA 14
1 dalis. Apskaitos technikos bendrosios nuostatos 14
2 dalis. Finansinės atskaitomybės sudarymas...