Apskaitos pagrindai

Vadybos konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 651 KB
99 puslapiai

Apskaitos pagrindai konspektas. Apskaitos pagrindai konspektas.

TURINYS
ĮVADAS …3
1. APSKAITOS SAMPRATA IR PRINCIPAI…4
1.1. Apskaitinė informacija: jos valdymas ir saugojimas…………4
1.2. Apskaitinės informacijos naudotojai……………………………8
1.3. Apskaitos reglamentavimas ir jos modeliai…………………….13
1.4. Bendrieji apskaitos principai……………………………………15
2. APSKAITOS SISTEMA ……………23
2.1 Fundamentinė apskaitos lygybė………………………………… 23
2.2. Turto sąvoka apskaitoje………………………………………….24
2.2.1. Ilgalaikis turtas………………………………………………………26
2.2.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas………………………………………27
2.2.3. Trumpalaikis turtas…………………………………………………28
2.3. Nuosavybės samprata apskaitoje……………………………….32
2.4. Dvejybinė apskaitos sistema……………………………………36
2.5. Pelno uždirbimo įtaka apskaitinei lygybei……………………59
2.6. Įmonės finansų struktūra…………………………………………52
3. APSKAITOS PROCESAS IR JO ORGANIZAVIMAS…………………53
3.1. Buhalterinės apskaitos sąskaitos ir dvejybinis įrašas…………53
3.1.1. Sintetinės ir analitinės sąskaitos………………………………………60
3.2. Sąskaitų planas…………………………………………………61
3.3. Apskaitos proceso nuoseklumas………………………………64
3.4. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas………………………………70
3.5. Sąskaitų koregavimas…………………………………………….72
3.6. Darbinė atskaitomybės parengimo lentelė………………………77
3.7. Sąskaitų uždarymas……………………………………………….81
3.8. Apskaitos pagrindų svarbiausi elementai………………………84
4. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ………………………………………….89
4.1. Finansinės ataskaitos – svarbiausias analizės šaltinis……………89
4.1.1. Finansinių ataskaitų rengimo ir pateikimo tvarka………………. 90
4.1.2.Finansinių ataskaitų sudėtis……………………………………… 91
4.2. Įmonių atskaitomybės klasifikavimas…………………………. 91
4.3. Metinės finansinės atskaitomybės turinys……………………….93
4.4. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai…… 94
4.5. Balansas………………………………………………………… 95
4.6. Pelno ( nuostolių) ataskaita………………………………………… 99
4.7. Pelno ( nuostolių) paskirstymo...