Apskaitos ir audito projektas

 5
Microsoft Word 145 KB
19 puslapiai

Apskaitos ir audito kursinis darbas. Apskaitos ir audito kursinis darbas.

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Verslo vadybos fakultetas

Finansų inžinerijos katedra

Apskaitos ir audito kursinis projektas

Apskaitos duomenų parengimas metiniam balansui sudaryti ir jo informacijos naudojomas vadyboje UAB,,Versmė” įmonės pavyzdžiu
Atliko: FV-2 gr. st. Julius Petrauskas
Tikrino:V. Lingaitis


Vilnius
2005

TURINYS
Įvadas 3
1. Balanso lygybės charakteristika 4
2. Ūkinių operacijų įtaka balansui 4
3. Balanso sudedamosios dalys 5
4. Balanso pertvarkymas pagal verslo apskaitos standartus 6
5. Balanso forma 6
6. Svarbiausi balanso rodikliai 11
7. Pasirinktos įmonės apibūdinimas 20
teisinė įmonės veiklos organizavimo forma 20
įmonės komercinės – ūkinės veiklos aprašymas 20
teorinių žinių taikymas UAB ,,Versmė‘‘ įmonėje 22
Išvados 30
Literatūros sąrašas 31

ĮVADAS

Kiekvienos įmonės darbuotojams, priimantiems valdymo sprendimus, taip pat visiems kitiems informacijos vartotojams labai svarbu kuo tiksliau žinoti, kokio dydžio turtu disponuoja įmonė, kokia jo sudėtis bei kieno nuosavybė jis yra. Be to, visiems finansinių ataskaitų vartotojams svarbu turėti informaciją apie tai, ar efektyviai naudojamas įmonės disponuojamas turtas. Finansinė atskaitomybė – tai įmonių ataskaitinių dokumentų rinkinys, skirtas išoriniams, o iš dalies – ir vidiniams vartotojams, kuriame pateikiama apskaitinė informacija, apibūdinanti įmonės finansinę būklę įvairiais aspektais. Pati svarbiausia atskaitomybės ataskaitos forma yra balansas. Taigi šio mano kursinio projekto tikslas – aptarti, kokie apskaitos duomenys parengiami metinio balanso sudarymui bei atskleisti metinio balanso informacijos naudojimą vadyboje.

Be to, šiame kursiniame darbe užsibrėžiau įgyvendinti šiuos uždavinius:
 aprašyti svarbiausius balanso rodiklius bei sudedamąsias dalis;
 aptarti balanso formos ypatumus;
 atskleisti ūkinių operacijų įtaką balansui;
 pateikti šiai temai aktualesnius sąvokų paaiškinimus ir jų reikšmingumą vadyboje;
 apibūdinti mano nagrinėjamos įmonės statusą, veiklos pobūdį ir temai svarbesnius ekonominius rodiklius;
 padaryti išvadas apie kursinio projekto rengimo naudą vadybininko specialybei.

Viena iš svarbiausių buhalterinės apskaitos uždavinių – teikti informaciją įmonės finansinei būklei įvertinti, operatyviai kontroliuoti įmonės finansinę veiklą, laiku priimti racionalius valdymo sprendimus. Tokiai informacijai gauti sudaroma finansinė atskaitomybė, kurios svarbi sudedamoji dalis yra buhalterinis balansas. Taigi...