Apskaitos duomenų kaupimas ūkinės veiklos rezultatams apskaičiuoti ir šios informacijos naudojimas vadyboje x a pavyzdžiu

 5
Microsoft Word 114 KB
14 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
Teorinė dalis 4
1. Duomenų kaupimo principas 4
2. Ūkinių faktų identifikavimas 4
3. Ūkinių operacijų fiksavimas pirminiuose dokumentuose 5
4. Ūkinių operacijų registravimas 6
4.1. Pirkimų ciklas 7
4.2. Pardavimų ciklas 8
4.3. Gamybos išlaidų ciklas 9
4.4. Kitų operacijų ciklas 10

5. Dvejybinis įrašas buhalterinės apskaitos sąskaitose 10
6. Operacijų fiksavimas sąskaitose 12
7. Bandomasis balansas 12
8. Įmonių finansinės atskaitomybės sudėtis 13
Praktinė dalis 15
1. VĮ Šiaulių miškų uredijos statusas ir veiklos pobūdis 15
2. Duomenų kaupimas 18
bei tam naudojamos priemonės VĮ Šiaulių miškų urėdija 18
IŠVADOS 20
LITERATŪRA 21
PRIEDAI 22


ĮVADAS
Duomenų kaupimas yra labai svarbus apskaitos procesas. Kad gauti pelną, įvykdyti įmonės užsibrėžtus tikslus, būtinas kruopštus duomenų kaupimas, kad vėliau galima būtų sudaryti teisingas ir tvarkingas metines finansines atsakomybes. Kiekvienoje įmonėje net ir labai nedidelėje vykdoma apskaita. Įmonė remdamasi Tarptautiniais apskaitos standartais, Europos Sąjungos direktyvomis ir, žinoma, bendraisiais apskaitos principais stengiasi kuo geriau vesti apskaitą.[2]
Apskaitinė informacija atlieka labai svarbias funkcijas kiekvienos įmonės valdymo sistemoje. Naudodamiesi jos duomenimis, ne tik įmonių valdymo specialistai, bet ir išoriniai informacijos naudotojai priima labai reikšmingus, kartais net lemiamus įmonei sprendimus, taip pat tikrina, kad sprendimai įgyvendinami bei įvertina to pasekmes. Svarbiausia yra nustatyti, kokiose sąskaitose, kokiu momentu ir kokią sumą registruoti. Tai yra apskaitininkų darbas. Norint jį atlikti reikia labai gerai išanalizuoti pirminius dokumentus ir pagal tai nuspręsti, kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti atspindėtas vienas ar kitas ūkinis faktas. Šis sprendimas turi būti priimtas remiantis visuotinai pripažintais bendraisiais apskaitos principais. [3]

Šiame kursiniame darbe aptarsiu:
 kaip kaupiami duomenys apskaitoje;
 kokių reikia laikytis reikalavimų;
 aprašysiu svarbiausius ir dažniausiai naudojamus registrus – duomenų kaupimo priemones. Užfiksuoti duomenys iš pirminių dokumentų perkeliami į Bendrąjį žurnalą arba specialiuosius žurnalus.
 svarbu paminėti, kaip duomenys perkeliami į sąskaitas ir kuo svarbus apskaitoje dvejybinis įrašas.
 apskaitinio laikotarpio pabaigoje duomenys iš didžiosios knygos sąskaitų perkeliami į finansinės atskaitomybės formas.

Antrą kursinio dalį sudarys teorijos pritaikymas pasirinktoje įmonėje, t.y. VĮ Šiaulių miškų urėdija. Šiaulių miškų...