Apskaitos dokumentų įforminimo principai ir taisyklės

 5
Microsoft Word 120 KB
15 puslapiai

Turinys:

1.Įmonės įstatai2
2. Apskaitos proceso organizavimas3
2.1. Apskaitos proceso nuoseklumas3
2.2. Duomenų fiksavimo apskaitos registruose schema4
3. Pirminiai apskaitos dokumentai5
3.1. Apskaitos dokumentų būtinieji rekvizitai ir jų išdėstymas5
4. Apskaitos registrai18
4.1. Apskaitos dokumentų saugojimas18
5. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos apskaita21
5.1. Bendrasis žurnalas21
5.2. Didžioji knyga21
6. Įvairių ūkinių operacijų korespondencijos23
6.1. Sąskaitų korespondencijos koregavimai23
6.2. Darbinės atskaitomybės lentelės parengimo sudarymas23
7. Finansinė atskaitomybė25

1. Įmonės įstatai:

1 straipsnis. Bendroji dalis.
2 straipsnis. Bendrovės veiklos tikslas ir ūkinės veiklos rūšys.
3 straipsnis. Bendrovės teisės ir pareigos.
4 straipsnis. Akcijų pardavimas ir perleidimas.
5 straipsnis. Įstatinis kapitalas ir jo sudėtis.
6 straipsnis. Akcijos ir jų suteikiamos teisės.
7 straipsnis. Akcijų pasirašymo ir apmokėjimo tvarka.
8 straipsnis. Valdymo organai.
9 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas.
10 straipsnis. Bendrovės administracija.
11 straipsnis. Bendrovės revizorius (auditoriaus).
12 straipsnis. Bendrovės pelno paskirstymas.
13 straipsnis. Bendrovės pranėšimų skelbimo tvarka.
14 straipsnis. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka.
15 straipsnis. Bendrovės filialai ir atstovybės.

2. Apskaitos proceso organizavimas

Buhalterinė apskaita turi tiksliai atspindėti įminės būklė ir specifinius jos bruožus tam tikru laiko momentu. Informacija apie įmones turi būti pateikta vienoda tvarka, kad jos vartotojai galėtų šią informacija suprasti ir palyginti investavimo į įvairius objektus privalumus ir trūkumus.
Buhalterinė apskaita atliekama tam tikra tvarka ir nuoseklumu. Kiekvienas apskaitos principas turi būti įgyvendintas. Siekiant tinkamai sugrupuoti ir perskaičiuoti įmonės veiklos duomenis, kad būtų patenkinti įvairių apskaitos duomenų poreikiai, ir pateikti įvairaus išsamumo informaciją iš anksto nustatytu laiku, būtina laikytis tam tikros tvarkos visose buhalterinės apskaitos duomenų formavimo stadijose.
Pateikiama apskaitos proceso nuoseklumo schemą, kurioje matome, kaip turėtų būti organizuojamas visas apskaitos procesas.

2.1. Apskaitos proceso nuoseklumas


Iš pateiktos schemos matome, kad ūkinė operacija turi būti atspindėta pirminiame dokumente, kurį išanalizavus, informacija registruojama apskaitos registruose. Lygiagrečiai su apskaitos registrais informacija užfiksuojama analitinėse kortelėse ir laikotarpio pabaigoje sutikrinama...