Apskaita2

Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

Apskaitos duomenys nepriklausomai nuo įmonės veiklos dydžio ir kitų vertybių, turi būti pateikiami vieningos formos ataskaitose.
Juridinio asmens teises turinčios įmonės pildo tokias atskaitomybės formas:
• balansą;
• pelno (nuostolio) ataskaitą;
• pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitą;
• pinigų srautų ataskaitą;
• paaiškinamąjį raštą.
Visos juridinio asmens teises turinčios įmonės savininkams ir valdžiai pateikia tas pačias metines finansines atskaitomybė formas, tačiau kai kurioms įmonėms leidžiama jas sutrumpinti, nelabai reikšmingus rodiklius jungti į stambesnius straipsnius.
Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtą pelną paskirsto savininkai, nebūtinai išsimokėdami dividendus, bet tam tikrą jo dalį rezervuodami įvairiems tikslams arba palikdami kaip nepaskirstytą pelną, kitaip sakant, skirdami jį veiklai plėtoti. Be abejo, savininkai dividendus gauna ne abstrakčiu pelnu, bet konkrečiais pinigais. Tačiau akcininkai visuotiniame susirinkime negali skirstyti pinigų, nors tą dieną jų gali būti labai daug nuostolingai dirbančioje įmonėje (pavyzdžiui, gavus didelį pirkėjų išankstinį apmokėjimą arba paėmus banko kreditą). Ir atvirkščiai: įmonė gali būti uždirbusi didelį pelną, tačiau akcininkų susirinkimo dieną neturėti pinigų dėl pirkėjų didelių įsiskolinimų įmonei ar dėl to, kad daug lėšų buvo skirta veiklai plėtoti. Todėl savininkai ir skirsto ne pinigus (kurie jau savime riboja išmokėtinas sumas), bet pelną. Nurodydami, kiek kokiems tikslams jie skiria nuosavybes, drauge apriboja ir turto paskirstymą, nes visos skolos (iš jų ir dividendai) turi būti dengiamos turtu, dažniausiai – pinigais.
Visa ši procedūra pateikiama pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitoje. Ji susieja pelno (nuostolio) ataskaitą ir balansą. Pelno (nuostolio) ataskaitoje nustatytas uždirbtas pelnas didina įmonės turtą – tai atsispindi balanse. Patirtas nuostolis mažina įmonės turtą – tai irgi atsispindi balanse. Jeigu įmonė patyrė nuostolį, tai pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitoje nurodoma, iš ko jis dengiamas.
1. Prie kiekvienos ataskaitos būtina įrašyti įmonės pavadinimą, nurodyti jos tipą (UAB, AB ir pan.) bei tikslų adresą. Patvirtinimo datos eilutėje įrašoma visuotinio akcininkų susirinkimo, patvirtinusio metinę finansinę atskaitomybę, datą.
2. Tiksliai įrašoma, kokių metų, kokio mėnesio ir kurios dienos pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Ta pati data parodo, iki kurios dienos uždirbtą pelną skirsto (ar patirtą nuostolį dengia) akcininkai.
3. Pirmoje skiltyje, kaip ir įprasta lentelėje, žymimi rodiklių eilės numeriai. Pagal juos nesunku nustatyti, kuriai grupei...