Apie pasaulio matematikus

Referatas
 5
Microsoft Word 39 KB
5 puslapiaiETIUDAI
APIE PASAULIO MATEMATIKUS


Referatà raðë:
Kauno “Versmës” vidurinës mokyklos
XI B klasës mokinë
Violeta Vasilevièiûtë

ARCHIMEDAS

Jis gyveno taip neásivaizduojamai seniai, kad atminimas apie já, tarsi senovës galera, plaukianti per laiko vandenynà, aplipo prisiminimø ir legendø kiaukulais. Ir turbût daugiau nei per 2000 metø ðiø legendø prisikaupë gaugiau negu tiesos.
Jo tëvas buvo matematikas bei astrologas, artimas Sirakûzø tirono Hierono giminaitis. Archimedas dar vaikystëje susigraugavo su skaièiø pasauliu ir visà gyvenimà þavëjosi grieþta jø amþinø dësniø logika, greta kuriø þmoniø pasaulio dësniai atrodë tokie nepastovûs ir netobuli. Tai jis ypaè jautë Aleksandrijoje, kur kur visagaliai Ptolemëjai uþvaldë ne tik linkusá þavëtis poetø pratà, bet ir astronomø, fizikø, geometrø genijø. Galbût ði tobulai reiðkianti iðtikimybës jausmus visuomenës ir privertë jaunàjá mokslininkà ið Sirakûzø palikti turtingiausios pasaulio bibliotekos foliantus ir iðplaukti namo, á Sicilijà. O gal jis paliko Aleksandrijà dar ir todël, kad negalëjo suprasti tuo metu madingø Aristotelio paþiûrø á mechnikà, kaip á “amatininkiðkà ágûdá”, derantá vergui. Kaip tik mechanika, nuostabi, savo groþiu neatsiliekanti nuo
geometrijos, þavëjo já vis labiau.

Sirakûzuose Archimedas gyvena be rûpesèiø, apgaubtas ðlovës, dëmesio, jam netrûksta lëðø. Tarp kita ko, susiþavëjas skaièiavimais, jis maþai tegalvoja apie savo buitá. Pikti lieþuviai kalbëjo, kad Archimedas pamirðdavo volgyti, praustis ir buvo pasiryþæs braiþyti visur: dulkëse, pelenuose, smëlyje, netgi ant savo kûno.
Archimedo astronomijos, geometrijos, mechanikos darbai áþymus ir garsûs, taèiau jis degë aistra iðradimams, trokðdamas atrastus teorinius dësningumus diegti á praktikà. Archimedas - reèiausias didþio teoriko ir indþinieriaus virtuozo derinys.
Ant savo antkapio jis praðë iðgraviruoti rutulá ir cilindrà - savo geometriniø atradimø simbolá. Kapas apaugo varnalëðom, ir ta vieta buvo labau greit pamirðta. Tik praëjus 137 metams po mirties, Ciceronas rado prie Achrodëjos vartø ðá antmapá, kuriame karðto siroko - Sacharos vëjo - pustomos smiltys jau buvo nuzulinusios dalá þenklø.

O vëliau kapas vël buvo uþmirðtas, dabar jau visam laikui. Taèiau Archimedo vardas iðliko. Ir per amþius visada palikuonis girdës jo dþiaugsmingà, iðdidø ðûksná, koviná mokslo ðûká, ieðkanèio slaptaþodá: “Eureka!”, “Atradau!”

LEONARDAS OILERIS

Áþymiausias XVIII a. matematikasir garsiausias visø laikø ir tautø mokslinin -
kas...