Apie boruta is jo kūrinio analizė

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

Kazys
Boruta

Darbą parengė Rūta Jonuševičiūtė

Kazys Boruta - maištingos dvasinės prigimties kūrėjas, antikon-
formistas gyvenime ir kūryboje. Ekspresionistinio, energingos
intonacijos eilėraščio tipo, novatoriškų folklorinių romanų kūrėjas.
Lietuvių pasakų eiliuotojas, kelionių bei humoristinių kūrinių au-
torius.
1905m. sausio 6 d. Kūlokuose (Marijampolės raj.) gimė Kazys
Boruta, poetas, prozininkas, vertėjas. I pasaulinio karo metais lan-
kė gimnaziją Vilniuje,vėliau Maskvoje. 1918 metais grįžo į
Lietuvą. Kurį laiką mokėsi Marijampolės gimnazijoje, nuo 1920 -
Marijampolės mokytojų seminarijoje. Nuo 1921m. bendradarbiavo
moksleivių žurnale “Aušrinė” ir kituose periodiniuose leidiniuose.
Eksternu išlaikęs baigiamuosius egzaminus, 1924m. Kauno universitete pradėjo studi-juoti literatūrą ir istoriją. Už vadovavimą Studentų socialistų draugijos surangtam protesto mitingui prieš mirties bausmės įstatymą 1925m. iš universiteto buvo pašalintas. 1926m. išvyko į Vieną, studijavo literatūrą ir filosofiją. 1927m. grįžo į Lietuvą. Netrukus buvo įkalintas, paskui ištremtas iš Lietuvos. Įsijungė į politinių emigrantų antifašistų veiklą. 1928m. Rygoje išleido literatūrinį almanachą “Audra”. Iš Latvijos ištremtas, 1928-1930m. studijavo Vienos universitete. 1930m. persikėlė į Berlyną. Prisidėjo prie antifašistinio žurnalo “Trečias frontas” įkūrimo ir aktyviai jame bendradarbiavo. 1931m. grįžo į Lietuvą. Redagavo literatūrinį almanachą “Darbas” (1932). 1933m. už antifašistinę veiklą nuteistas 4 metus kalėti, bet rašytojams rūpinantis, 1935m. amnestuotas. 1940m. prisidėjo prie žurnalo “Dienovidis” leidimo. Nuo 1941m. dirbo Lietuvos TSR Mokslų akademijoje. Hitlerinės okupacijos metais slėpė pabėgelius iš Vilniaus geto. 1946m. įsivėlė į antitarybinę veiklą, buvo suimtas, karinio tribunolo nuteistas. Kalintas Rasų lageryje prie Vilniaus, 1949m. amnestuotas. Ilgai negalėjo spausdintis, net vertimus pasirašinėjo svetimom pavardėm. 1957m. grąžintas i Rašytojų sąjungos narius. Jaunystėje triukšmingas kairysis, vėliau savo pažiūras keitė,...