Apeliacija1

Teisės konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 65 KB
7 puslapiai

APELIACIJA
Priėmus sprendimą pirmos instancijos teisme nepatenkinti sprendimu proceso
dalyviai tokį sprendimą gali apskųsti aukštesnės instancijos teismui.
Tiesos baudžiamojoje byloje nustatymo, BP teisėtumo kontrolės ir kiti
proceso principai reikalingi nepatenkintiems BP dalyviams suteikti teisę
apskųsti priimtą teismo sprendimą ir taip pat įrodyti tiesą baudžiamojoje
byloje, Kitavertus teismo sprendimo apskundimo galimybė dar egzistuoja
todėl, kad tesimai nagrinėdami bylas daro klaidas.
Teismo klaidas lemia priežastys:
1) Objektyvios – netobula teisės sistema, teisės aktų kolizija,
nesusiformavusi teismų praktika,
2) Subjektyvios – nepakankamai aukšta teisėjų kvalifikacija, netinkamas
faktinių aplinkybių išsiaiškinimas
Valstybės siekdamas tinkamai įgyvendinti BP uždavinius ir pripažindamas,
kad klysti gali ir teismai stengiasi sukurti tokį teisinį mechanizmą, kuris
padėtų patikrinti jau priimto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir
suteiktų galimybę BP dalyviams dar kartą prašyti teismo įvertinti tiek
faktines tiek teisines baudžiamosios bylos aplinkybes.
LRK įtvirtintas valdžių padalijimo principas bei teismo nepriklausomumo
principas įpareigoja valstybę sukurti tokį BP kontrolės mechanizmą, kuris
leistų patikrinti jau priimto teismo sprendimo teisėtumą bei kontrolę.
Galima išskirti kelias priežastis apeliacijos sukūrimo:
1) teismai neretai daro klaidas ir jas galima ištaisyti sudarant pakopinę
sistemą
2) siekiant sumažinti teismų piktnaudžiavimo galimybes, nes teisėjas gali
sąmoningai klaidingai išspręsti bylą
3) Aukštesnės instancijos teismas tikrinantis teismo sprendimą yra
pranašesnis už žemesnės instancijos teismą. Toks pranašumas
pasireiškia tiek kokybiniu tiek kiekybiniu aspektu. Aukštesnės
instancijos teisme bylos nagrinėjamos ne vieno teisėjo, o nagrinėja
teisėjų kolegija, kuri turi daugiau patirties. Be to aukštesnės
instancijos teismo darbo krūvis yra mažesnis, todėl galima skirti
daugiau laiko bylos tyrimui
4) Galimybė patikrinti teismo sprendimą aukštesnės instancijos tesime
verčia žemesnės instancijos teismą kruopščiau nagrinėti baudžiamąją
bylą, nes dažnai keičiami teismo sprendimai gali turėti įtakos teisėjo
karjerai
5) BP tikslai ir uždaviniai sąlygoja, kad tai buvo sukurtas teisėtumo
kontrolės mechanizmas
6) Valstybė suinteresuota veikiančios teisės sistemos sukūrimu t.y.
tokios sistemos sukūrimas, kur teisės aktai būtų vienodai taikomi ir
aiškinami visoje LR, o tai leidžia instancinė teismų sistema
7) Teisminės valdžios visinės kontrolės sistemos...