Antras pasaulinis karas2

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

KARINIŲ BLOKŲ SUSIKŪRIMAS
1.Kariniai blokai.1936 susikuria trilypė sąjungą, į kurią įėjo Vokietija,Japonija,o po metų ir Italija.
Šios sąjungos susikūrimo tikslas naujai perdalyti pasaulįŠi sąjunga buvo nukreipta prieš viešpatau
jančias valstybes :JAV,Prancūziją,Angliją.Jau prasidėjus 2 pas karui buvo sudaryta priešiška trilypei, kita karinė sąjunga vadinama antihitlerine koalicija.1942 į ją įėjo : Anglija,TSRS(SSRS),Prancūzija,
o vėliau ir JAV (JAV įstojo tik 1944)


VOKIETIJOS,ITALIJOS OKUPUOTOS TERITORIJOS IKI 2 PAS. KARO
2.1933 į valdžią atėjęs Hitleris vykdė agresyvią politiką.Vokietija išstojo iš tautų
sąjungos.1935 atkurta visuotinė karo prievolė,pradėjo sparčiai ginkluotis.Tai
prieštaravo Versalio sutarčiai tačiau nei anglai nei prancūzai į tai nereagavo. 1936
Dėl DB ir Prancūzijos politikų neryžtingumo, Hitleris įsakė užimti demilitarizuotą
Reino zoną.A.Hitleris norėjo sukurti Didžiąją Vokietiją,todėl turėjo būti prijungta
Austrija.Tai mėginta padaryti 1934 bet tada kai austrų nacistai nužudė Austrijos
kanclerį,Hitleris buvo per silpnas padėti todėl sąmokslas buvo numalšintas. 1938 02
Hitleris pareiškė prijungsiąs Austriją.Nepaisant sovietų pasipriešinimo 1938 03 13
Vermachto daliniai įžengė į Austriją.Vienoje nusileido desantininkai.Propagandinis
referendumas susijungimo klausimu teigė, kad 99% austrų tam pritaria.Austrijoje
įsigalėjo teroras.Po Austrijos užgrobimo labai pablogėjo Čekoslovakijos padėtis.
Joje buvo daug Hitlerio šalininkų.Jie susitarę su Vokietijos politikais keldavo įvairius
reikalavimus. Hitlerisnesiryžo pradėti karo , nes Čekoslovakija 1935 pasirašė sutartis
su SSRS ir Prancūzija.Todėl jis to siekė diplomatiniu būdu.Susitiko su DB premjeru
Čemberlenu jis pažadėjo neremti Čekoslovakijos taip padarė ir prancūzija. Tokiomis
sąlygomis 1938 09 13 Vokietijos šalininkai suorganizavo maištą Sudetuose, buvo
plėšiamos muitinės,pasienio punktai,pareigūnai.1938 09 28 Miunchene DB ir Prancūzija,
Vokietija ir kt vadovaipasirašė susitarimą kuriuo Vokieija gavo Sudetus ir kitus pasienio
ruožus. 1938 09 30 Čekoslovakijos vyriausybė priėmė sąlygas , bet 1939 03 14 patektas
ultimatumas, pareikalauta kapituliacijos.Šalies vadovybė nusprendė nesipriešinti. Atėjęs
į valdžią Musolinis vykdė taikią užsienio politiką. 1934 parėmė Austrijos nepriklausomybės
šalininkus. Vėliau Musolinis panoro įsiviešpatauti Viduržemio jūroje. 1935 Italai įsiveržė
ir greitai sutriuškino Etiopiją.1939 04 Italai užgrobė Albaniją.


KARO VEIKSMAI 1939 – 1941 m.
4.1939 09 01 Vokietijos...