Antras pasaulinis karas1

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 79 KB
9 puslapiai

TURINYS
Įžanga 1
ANTRAS PASAULINIS KARAS
Tarptautinė būklė prieš II Pasaulinį karą 2
Lenkija verčia Lietuvos vyriausybę užmegzti diplomatinius
santykius 2
1939 m. kovo 22 d. Vokietija pagrobia iš Lietuvos Klaipėdą ir
Klaipėdos kraštą 2
Pavojus iš Sovietų Sąjungos 3
II Pasaulinio karo priežastys ir pretekstas 3
Trumpa II Pasaulinio karo apžvalga 4
LIETUVA II PASAULINIO KARO METU
Lietuviai grįžta į Vilnių 5
Lietuva smurtu prijungiama prie Sovietų Sąjungos 6
„Naujoji tvarka" sugriovė visą ūkį 6
„Repatriacija" 7
Baisusis birželis — trėmimai į Sibirą 7
Vokietijos karas su Sovietų Sąjunga. 1941 m. birželio mėnesį
vokiečiai okupuoja Lietuvą 8
IŠVADA 9

ĮŽANGA

1939 m. rugsėjo l d. vokiečiai, nepaskelbę karo, visu smarkumu puolė Lenkiją, naikindami ne tik jos kariuomene, karo tvirtoves, bet bombarduodami ir ne karinės reikšmės miestus, kaimus, be atodairos žudydami ramius gyventojus.
Prasidėjo baisus naikinamasis karas, įtraukęs kone visas Europos valstybes, vėliau ir Jungtines Amerikos Valstybes. Karas vyko sausumoje, jūrose, ore, Huropoje, Azijoje, Afrikoje. Iš pradžių vokiečiai kėlė siaubą milžiniška karo jėga; užėmė Belgiją, Olandiją, Norvegiją, Daniją, didelę dalį Prancūzijos, Balkanų šalis, visu įnirtimu ir neatlaidumu bombardavo Angliją. Tik vėliau Vakarų valstybės tapo pranašesnės. Milijonai žmonių abiejose kariaujančiųjų pusėse žuvo nuo karo ugnies, nuo bombų, šalčio, bado, ligų, milijonai liko be pastogės, šeimos išblaškytos, perskirtos.


ANTRAS PASAULINIS KARAS
Tarptautinė būklė prieš II Pasaulinį karą.- Keletą metų prieš II Pasauliniam karui prasidedant, tarptautinė būklė ėmė smarkiai keistis. Didžiosios Vakaru valstybės Anglija, .Prancūzija ir JAV troško taikos ir nusiginklavimo, tikėjosi kilusius ginčus tarp valsty¬bių išspręsti per Tautų Sąjungą.
Tačiau Vokietija nerimavo. Versalio sutartimi Vokietija buvo nuginkluota, visaip suvaržyta, jos kolonijos atimtos, karo laivynas uždraustas. Agresyvus ir revanšinio nusistatymo vokiečiai tik laukė progos atsigauti. Bolševizmo įsigalėjimas Rusijoje sukėlė fašistinius, antikomunistinius sąjūdžius kitose valstybėse, ypač Italijoje su fašiz¬mo vadu Benitu Musoliniu priešaky.
Kai 1933 m. visa valdžia Vokietijoje atsidūrė vieno žmogaus, Hit¬lerio, rankose, jis buvo paskelbtas vadu — „Fuhrer". Masės ji garbino ir aklai sekė, nes skelbė Vokietijos iškėlimą. Nacių priešai pačioje Vokietijoje buvo suiminėjami, persekiojami, šimtai tūkstančių kultūringų vokiečių sunaikinta baisiose Hitlerio sukurtose koncentracijos stovyklose....