Antikinės graikų civilizacijos lūžis helenizmo epocha

Konspektas
 5
Microsoft Word 29 KB
2 puslapiai

Poliø klestëjimo periodas buvo neilgalaikis. 5a.pr.Kr. 2-oje pusëjepasirodë pirmieji krizës poþymiai. Poliai ëmë smukti. Krizë yaè ryðki buvo Atënuose. Prieþastys: polis – uþdara struktûra. Ekonominis uþdarumas trukdë vystytis piniginiams-prekiniams santykiams. Negalëjo uþtikrinti klestëjimo. Pervertinama poliø vertybiø sistema. Vyravo orientacija á kolektyvizmà, taèiau atsiranda polinkis á individualizmà. Tai atsispindëjo kultûroje. Akcentuojamas vidaus pasaulis, pats þmogus, individas, o ne polis, kolektyvas.
Tragiðkas momentas – Pelopenesi karai (431-404 m.pr.m.e). Karas tarp paèiø graikø. Susidarë Atënø ir Spartos vadovaujamø poliø sàjungos. Palankus Spartai. Taèiau Sparta konservatyvi, atsilikusi, negalëjo uþtikrinti politinio stabilumo – tai ir buvo politinis graikijos civilizacijos lûþis, kurá lydëjo dvasinë krizë. Atsirado daug smulkiø grupeliø, kurios kiekviena á savo pusæ tempë aukðtesnæ valdþià, primetë jai savo idëjas. Atsirado filosofø, neaukðtinusiø polio (Sokratas). Neliko c-jo harmonijos. Baigësi klestëjimo laikotarpis.
4a.pr.Kr. pab. naujas prasideda naujas graikijos civilizacijos ir visos antikos c-jos etapas – helenizmas. Jo pasaulis susijæs su Aleksandro Makedonieèio þygiais á Rytus, gr. bandymais sukurti universalià valstybæ. Teritoriðkai: Art. Rytai, Balkanai, Egëjo j. salos, vid. Azijos ir Indo upës, Egipto teritorija. Helenistinis pasaulis – pirmasis mëginimas sujungti vienoj politinëj sistemoj didþiulë teritorijà (ankðèiau buvo Persija, bet ji tolerantiðka, atskiros tradicijos, nëra vienos sitemos).
Po Aleksandro Makedonieèio mirties, valstybë suiro á kelias valstybëles. Net 50 m. vyko kova tarp jø karvedþiø.
Nëra vieningo nuomonës áv. Helenizmo klausimais. Nesutariama dël:
a) teritorijos. Iðkyla klausimas dël Graikijos.
b) Helenizmo pradþios
c) Kas tai yra helenizmas
Terminas atsirado vëlai (prieð (apie) 150...