Antanas strazdas1

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

Antanas StrazdasGIESMĖS SVIETIŠKOS IR ŠVENTOS
Antano Strazdo ,,Giesmės svietiškos ir šventos", išleistos Vilniuje 1814m., yra pirmas originalių lietuviškų eilėraščių rinkinys. Tai lietuvių pasaulietinės poezijos pradžia. Nors K.Donelaičio "Metai" parašyti anksčiau (XVIIIa. 7-ame dešimtmetyje), bet išspausdinti jie buvo Karaliaučiuje tiktai 1818 m.- taigi praėjus ketveriems metams po A. Strazdo rinkinio pasirodymo. A.Strazdo ,,Giesmės…" ir K.Donelaičio ,,Metai" - visos Lietuvių grožinės literatūros ištakos.
A.Strazdo išleistame poezijos rinkinėlyje išspausdintos devynios dainos ir dvi religinės giesmės. 1824m. A.Strazdas norėjo išleisti dar vieną savo poezijos rinkinį, tačiau jis buvo pražudytas, neliko nė jo rankraščio.
A.Strazdo poezija labai artima tautosakai, todėl plačiai paplito Lietuvoje, susiliejo su liaudies dainomis. Tautosakinę dainą A.Strazdas praturtino individualiu poetiniu išgyvenimu ir savo epochos idėjomis. Jis sukūrė savo poetinę mokyklą, kuri gyva visą XIX amžių. Tik XIXa. pabaigoje - XXa. Pradžioje ją pakeitė Maironio poetinė mokykla. Vėliau tos abi mokyklos įsiliejo į moderniosios lietuvių poezijos kryptis.

Antanas Strazdas
KNYGOS
· Spasabas giedoima nobaznay Miszias Szwętas su iszpazinimu galibes Diewo ir su prideimu nekuriu giesmiu. - Wilniuy: sp. Akademios, 1790. - 36p.
· Giesmes apey kieturolika stacyu, mukas Jezusa Pona prie nauios Kalwaryos,...