Ankstyvojo geležies ir žalvario amžiaus pasaulėžiūra

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

VILNIAUS UNIVERSITETO
Istorijos fakulteto

Ankstyvųjų metalų laikotarpio
pasaulėžiūra, tikėjimai, religija, magija

REFERATAS


Vilnius
2005

ĮŽANGA

Tikėjimas antgamtiniais objektais ir jų garbinimas paprastai laikomas svarbiausiu religijos požymiu . Vadinasi iš pradžių turi atsirasti tikėjimas kažkuo ir tik vėliau susi-formuoja religija. Kada žmonės pradėjo tikėti antgamtiniais dalykais negalima pasakyti. Žinoma, kad į Lietuvą pirmieji gyventojai atėjo jau su savo tikėjimu, religiniais vaizdi-niais ir apeigomis. Tada tikėjimas buvo gyvenimo dalis organizuojanti žmonių visuome-nę.
Negalima būtų teigti, kad žmonės dievino tai, ko nesuprato. Jie stengėsi suprasti ir paaiškinti, kad jų tikėjimas būtų pagrįstas. Kiek tuometinės sąlygos leido, kūrė tariamąjį mokslą – magiją. Tada tai buvo filosofija, mokslas. Magiška reikšmė buvo teikiama daik-tams, reiškiniams, ženklams, piešiniams. Magija nėra religija, tačiau jos abi susijungę ir susipynę tarpusavyje.
Šio darbo tikslas – pabandyti atsakyti į klausimus kuo tikėjo žalvario ir ankstyvo-jo geležies amžiaus žmonės? Kokius dievus ar jėgas jie garbino? Kaip, kokias ir kas atna-šavo aukas? Kaip žmonės suvokė juos supantį pasaulį? Kitaip tariant, koks buvo jų dva-sinis gyvenimas.

Pasaulio sandara
Žmogų visada domino jį supančio pasaulio visuma. Pasaulio sandara ypač susi-domėjo žemdirbiai .
Dangus baltų gyvenime iš tiesų buvo kasdieninė „duona“. Dangaus šviesulių dėka žmogus identifikavo save laike ir erdvėje. Visos baltų kalendorinės šventės, laiko skai-čiavimo sistemos vienaip ar kitaip susietos su šviesulių padėtimi dangaus skliaute įvai-riais metų ar paros laikais .
Be jokios abejonės, to meto dangaus skliautą įsivaizdavo kietą ir tvirtą . Pagal R. Rimantienę, ankstyvuoju metalų laikotarpiu žmonės dangų vaizdavo nukaltą iš vario.
Akmens ir žalvario amžiuje žmonėms saulė nebuvo dievybė. Ją gerbė, o ne garbi-no. Juo labiau, kad būta dviejų ar net keturių saulių. Saulė buvo vyriškosios giminės. Pa-prasčiausias saulės ženklas yra skritulys. Žirgai tapo saulės simboliu, šventu jos gyvuliu, nors ji kai kur vaizduojama ir plaukianti luotu.
Lietaus ženklas, šukų pavidalo pluoštai, taip pat būdingi įvairių žemdirbių kultūrų ornamentikai. Juos žymėjo ant molinių puodų, gintarinių papuošalų .
Anksti žmonės pastebėjo ir mėnulio įtaką daugeliui žemėje vykstančių procesų. Tai rodo pirmieji žmonių naudoti kalendoriai, pagal mėnulį skaičiavo laiką ir įvairias šventes. Mėnulis, kaip priešprieša saulei, tikriausiai buvo...