Anglų kalbos taisyklės dokumentas

Anglų referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 53 KB
5 puslapiai

+ __ ?
Present Simple
work
works do
does

not

work go Do
Does

work?
go?
Past Simple worked
went did Did

Future Simple will work will Will

Time words

Present Simple Past Simple Future Simple
every day often yesterday tomorrow
next week
always
never sometimes last year
usualy a week ago

Present Simple laikas vartojamas reikšti įprastam,pasikartojančiam arba nuolant vykstančiam veiksmui dabartyje ,bet nebūtinai vykstančiam kalbos momentu. Teigiamajame sakinyje veiksmažodis vartojamas pirmąja forma(bendratis be dalelytės to), tik vienaskaitos trečias asmuo(he,she,it) turi galūnę es. Klausiamieji ir neigiamieji sakiniai sudaromi su pagalbiniu veiksmažodžiu do, o trečias asmuo su did. Pats veiksmažodis nesikeičia.


Past Simple laikas vartojamas reikšti veiksmui, kuris vyko praeityje. Teigiamoji taisyklingųjų veiksmažodžių forma sudaroma pridedant galūnę ed,o netaisyklingųjų veiksmažodžių antrąją formą reikia įsidėmėti. Klausiamieji ir neigiamieji sakiniai sudaromi su pagalbiniu veiksmažodžiu did. Šių sakinių veiksmažodis yra pirmosios formos.

Future Simple laikas vartojamas reikšti veiksmui, kuris vyks ateityje.Šis laikas sudaromas su pagalbiniu veiksmažodžiu will ir veiksmažodžio trečiąja forma.
Present Continuous


+ ¬__ ? Time words
am
is
are
working am
is
are
not
working Am
Is
Are
Working? now,
at the
moment

V-ing

Daiktavardis Bendratis
Reading is my hobby.
My favourite lesson is drawing. I like reading.
She loves dancing.


Present Continuous laikas reiškia besitęsiantį veiksmą, kuris vyksta dabar.Present Continuous sudaro to be esamojo laiko formos daiktavardį arba bendratį ir veiksmažodžio –ing forma.jei –ing forma vartojama be to be formų, į lietuvių kalbą ji verčiama daiktavardžiu, bet jei eina po veiksmažodžio-bendratimi.

Adverb(Prieveiksmis)

+ly -le +ly -ily Priebalsė+ly+ly -ily -l+ly -lly
warm -warmly simple-simply tidy-tidily beautiful-beautifuly
correct -correctly terrible-terribly happy-happily Special-specially


In winter we dress warmly.
And they lived hapilly ever after.
Listen.She is singing beautifully.


Prieveiksmis rodo, kaip, kur, kada ar kaip dažnai vyksta veiksmas, ir paprastai eina po veiksmažodžio.tačiau kai kurie prieveiksmiai nėra sudaromi pagal šią taisyklę. Jų formas reikia įsidėmėti:

Adjective(Būdvardis) Adverb(Prieveiksmis)
good
fast
late
long well
fast
late
long

Must-have...