Andragogika

Konspektas
 5
Microsoft Word 50 KB
4 puslapiai

Įvadas:

20 amžiaus pabaiga į pasaulio istoriją įeis kaip diskusijų apie aukštąjį mokslo diversifikavimo laikotarpis. Šiame amžiuje didelis dėmesys skiriamas vidiniams aukštojo mokslo procesams.(1).
Lietuva kuria savąją švietimo sistemą, kuri tuo pačiu turi atitikti ir tarptautinius standartus, kad galėtų sėkmingai integruotis į pasaulio švietimo sistemą. Viena iš aktualių šiuo metu reformuojamo aukšto mokslo problemų – aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų santykis, kuris, dėl vis dar esančios įtampos tarp šių grandžių, vadinamas sandūra: aukštesniosios mokyklos siekia įteisinti savo statusą aukštojo mokslo posistemėje ir teikti aukštojo mokslo baigimo kvalifikaciją žyminčius laipsnius, Lietuvos aukštosios mokyklos su tuo nesutinka , nes įžvelgia pavojų aukštojo mokslo kokybei.
Darbo tikslas – išskirti tęstinio ugdymo požiūriu aktualiausias problemas, sąlygojančias aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų sandūrą, o taip pat aptarti keletą šių problemų sprendimo variantų.
Darbą sudaro trys dalys : pirmoje dalyje aiškinamas terminas aukštesniojo mokykla viduriniosios ugdymo grandies ir aukštojo mokslo kontekste; antroje dalyje analizuojama Lietuvos aukštesniosios mokyklos vieta švietimo sistemoje;trečioje dalyje, akcentuojant diskutuotinus klausimus, aptariami aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų sandūros problemos sprendimo variantai, kurie buvo Lietuvos Mokslo Tarybos komisijos, sudarytos šiai problemai spręsti, darbo rezultatas.

1.TERMINAS AUKŠTESNIOJI MOKYKLA

Apie aukštojo mokslo sistemos ir aukštesniųjų mokyklų sandūros problemas pradėta diskutuoti Lietuvos švietimo sistemos reformavimo procese. Buvo akcentuota, kad Lietuvos švietimo sistemoje yra pažeistas tęstinio ugdymo principas. Šio principo pažeidimas ir sąlygojo “uždraustojo” tarpą: tarp vidurinio ir aukštojo mokymo atsirado tarpinė aukštesniojo mokymo grandis, kuri, nepagrįstai atskirta nuo sekundarinio mokymo lygmenyje.
Edukologai švietimo sistemą nagrinėja akcentuodami ugdymo permanentiškumą, t.y. jo nepertraukiamo galimybę. Šia prasme ypatingai jautri švietimo sistemos vieta yra viduriniojo ir aukštojo mokslo posistemių sandūra. Labai svarbu vidurinio ugdymo aukštesniojoje pakopoje užtikrinti tokį asmens parengtumą, kad jis galėtų lanksčiai įsilieti į aukštojo mokslo posistemę. To siekiama bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos vyresnėse klasėse ar atskirose profesinio ugdymo vidurinėse klasėse ar atskirose profesinio ugdymo vidurinėse mokyklose, suteikiant bendruosius ar konkrečių dalykų pagrindus, leidžiančius toliau sėkmingai tęsti studijas aukštojoje mokykloje. Todėl tapo svarbu atskira sąvoka...