Analitinio darbo organizavimas

Konspektas
 5
Microsoft Word 215 KB
30 puslapiai

1.1. Finansinės analizės esmė
Terminas "analizė" (graikų k. "analysis" - išskaidymas) yra vienas iš objektų, procesų, reiškinių tyrimo būdų. Siekdami visapusiškai ištirti ir pažinti objektą, reiškinį ar procesą, neužtenka jį suskaidyti į sudedamąsias dalis, kadangi daiktai, reiškiniai ir procesai visada yra susiję ir priklauso vienas nuo kito. Tokiu būdu, reikia ištirti reiškinių, procesų ir jų sudedamųjų dalių ar savybių tarpusavio ryšius ir priklausomybę. Tai padaryti padeda sintezė. Sintezė (graikų k. "synthesis", jungimas) yra reiškinio, proceso, daikto sudedamųjų dalių sujungimas į vieną visumą.
Todėl analizė plačiąja prasme - tai glaudžiai susijusių ir vienas nuo kito priklausomų daiktų, objektų tyrimas.
Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus informacijos, negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Finansinė analizė leidžia geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia - priimti optimalius valdymo sprendimus. Priimti optimalius valdymo sprendimus yra labai sunku, esant ribotiems ištekliams. Atskleisti vidinius ir perspektyvinius rezervus bei valdyti sudėtingus ūkinius procesus ir reiškinius yra finansinės analizės esmė. Todėl ji yra svarbiausias valdymo sistemos elementas.
Finansinės analizės tyrimo objektas - įmonių veikla ir jos rezultatai, kurie parodomi alternatyviniuose projektuose, apskaitos ir atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose.
Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Visa tai labai svarbu šiuolaikiniam verslui. Jos informacija padeda patikrinti, ar praeityje priimti sprendimai tikslūs, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus. Retrospektyvinės analizės metu nustatoma ir įvertinama esama ekonominė situacija, perspektyvinės analizės - priimamų valdymo sprendimų ir būsimų projektų prasmė ir efektyvumas. Finansinės analizės vietą ekonominės analizės sistemoje nusako l paveikslas.
Iš 1 paveikslo matyti, kad finansinė analizė susijusi su ekonomine analize, statistika, apskaita, ūkinės veiklos analize. Tik atlikus ekonominės informacijos analizę, kuri siejasi su apskaita, kontrole, planavimu ir prognozavimu, galima objektyviai įvertinti įmonės ekonominę būklę ir finansinius rezultatus, kad būtų parengti ir priimti valdymo sprendimai. Tokia informacija padeda pažinti ir įvertinti ūkinius procesus ir reiškinius, parengti lanksčius valdymo sprendimus, taip pat numatyti finansinius ir ekonominius...