Amplitudinės moduliacijos radijo imtuvas

 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

Turinys

ANOTACIJA 1
ĮVADAS 2
UZDUOTIES ANALIZĖ 4
PARENGTINIS SKAIČIAVIMASIR SANDAROS SCHEMOS SUDARYMAS. 6
Tranzistorių parinkimas 11
Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parinkimas 13
ELEKTRINĖS SCHEMOS PAKOPŲ SKAIČIAVIMAS. 15
Įėjimo grandinės skaičiavimas. 15
Heterodino kontūro elementų skaičiavimas 18
PASKAIČIUOTO IMTUVO PARAMETRŲ ATITIKIMAS UŽDUOTIES REIKALAVIMAMS. IŠVADOS. 19
GRAFINĖ DALIS 20ANOTACIJA
Šitas kursinis skirtas sumoduliuoti ir apskaičiuoti amplitudinės moduliacijos radijo imtuvą. Iš pradžių buvo atliktas parengtinis skaičiavimas, ir nustatėm imtuvo pagrindinius parametrus. Paskui buvo sudaryta sandaros schema, kuri parodyta 3.6 punkte ir pirmame lape priedo. Paskui remiantis struktūrine schema buvo sudaryta elektros principinę schemą, schema parodyta antrame lape priedo. Elementų sąrašas parodytas trečiame lape priedo.
Summary
This project has been designed and calculate Amplitude Modulation(AM) radio receiver. At first I calculate basic receiver parameters, after technical data and parameters for units. After I build structural scheme, its shown in 3.6 task. Later according to structural scheme was build electric principal scheme, diagram shown at addition sheet (1). Cell list is in addition sheet (2).
Carry out from calculation that I made could be seen that results are correct


1.ĮVADAS
Radio imtuvų raidos istorija
Mokslininkui Faradėjui nustačius elektromagnetinės indukcijos dėsnį, susikūrė labai svarbi technikos šaka - elektronika. Šiandieninė radiotechnika, radiolokacija egzistuoja todėl, kad fizika atskleidė elektromagnetines bangas ir sukūrė jų savybes aiškinančius teorinius pagrindus.
1895 m. Gegužės 7 d. Peterburge Rusų fizikos-chemijos draugijos posėdyje A. Popovas demonstravo, kaip veikia "prietaisas elektriniams virpesiams aptikti ir registruoti". Šio prietaiso išradimas ir buvo tas lemtingas žingsnis, kurį reikėjo žengti, kad būtų perduodami per atstumą elektriniai signalai be laidų.
Popovo pasiūlytas prietaisas turėjo įtaisą, keičiantį elektromagnetinių bangų energiją aukštojo dažnio srovių energija (antena) , įtaisą, keičiantį aukštojo dažnio signalus žemojo dažnio signalais, t. y. jautrų sinchroniškai veikiantį koherirį, kurio savybės automatiškai atsistato. Šiuo prietaisu buvo galima priimti signalus per atstumą be laidų, kitaip tariant, jį buvo galima panaudoti radio ryšiui.
1899 m. A. Popovo padėjėjai P. Rybkinas ir D. Trockis surado būdą, kaip priimti telegrafo signalus telefono principu. Telegrafo aparatą pakeitus telefonu, gerokai padidėjo imtuvo jautrumas silpniems signalams ir radio...