Alternatyvieji kaštai

Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

Alternatyvieji kaštai referatas. Alternatyvieji kaštai referatas. Kaštai referatas. Alternatyvieji kastai referatai nemokamai. Kaštai referatas. Alternatyvieji kastai referatai nemokamai.

Turinys
1. Įvadas
2. Firma ir jos gamybos kaštai
2.1 Firmos samprata ir pagrindiniai jos tipai
2.2 Trumpas laikotarpis ir ilgas laikotarpis firmos veikloje
2.3 Kaip apskaičiuojami bendrieji, vidutiniai ir ribiniai kaštai
3. Firmos elgsena oligopolinėje rinkoje
4. Išvados
5. Literatūra


1. Įvadas
Ekonomika - (gr. “oikos” - būstas, ūkis; “nomos” - valdymo, tvarkymo menas)
Žodis “ekonomika” priklausomai nuo naudojimo turi dvi prasmes:
1. Mokslo šakos pavadinimas;
2. Šalies ar tam tikro kito vieneto ūkio pavadinimas.
Ekonomika - tai, visų pirma, materialinės visuomenės egzistavimo ir funkcionavimo pagrindas, sfera, kurioje vyksta visuomeninė gamyba (ūkinė veikla). Žmonių ūkinė veikla - visų ekonomikos mokslų tyrimų objektas.
Ekonomikos teorija dalinama į dvi dalis - mikro ir makro. Mikroekonomika nagrinėja namų ūkio, firmų, vyriausybės įstaigų, ūkio šakų bei kitų savarankiškai sprendimus priimančių ūkio subjektų veiklą ir elgseną rinkoje, atskirų rinkų funkcionavimą, išteklių ir pajamų paskirstymo problemas. Pagrindinis mikroekonomikos tikslas - pasinaudojant individualiu ekonominio subjekto elgsenos teorija, nustatyti, kokios bus šios elgsenos pasekmės bei rezultatai įvairiose rinkose.
Įmonė arba firma - būdingas šiuolaikinės ekonomikos elementas. Tai verslo organizacija, gaminanti prekes, suteikianti paslaugas. Jai gali priklausyti viena ar daugiau įmonių.
1. Firmos plėtros kreivė – kreivė, išvesta per minimalius kaštų taškus ant izokostų.
2. Pastovūs kaštai (FC – fixed cost) – tai tie piniginiai kaštai, kurie būtini dar nepradėjus gamybos. Jie išlieka pastovūs gamybai didėjant, mažėjant ar jai nevykstant.
3. Kintami kaštai (VC –variable cost) – tai piniginiai kaštai, būtini produkcijai gaminti, išskyrus pastoviuosius kaštus. Jų dydis kinta kintant gamybos apimčiai.
4. Bendrieji kaštai (TC – total cost) – yra pastovių ir kintamų kaštų suma. (FC + VC)
5. Vidutiniai kaštai (AC) – tai gaminamos produkcijos vieneto kaštai.
a. Vidutiniai pastovūs(AFC).
b. Vidutiniai kintamieji (AVC). (mažėjančios grąžos dėsnis)
c. Vidutiniai bendrieji (ATC).
6. Ribiniai kaštai (MC) – rodo kaštų pokytį dėl tam tikro gamybos apimties pokyčio.
7. Rinkos aplinka – apibudina firmų reakciją į varžovų sprendimus, nustatant gaminio kainą ar gamybos apimtį.
8. Grynoji konkurencija – tai rinkos modelis, kai kiekviena firma mano, kad jos gaminamos prekės kiekis rinkos kainos nepaveikia, ir firma turi rūpintis tuo, kiek prekės pagaminti.

2. Firma ir firmos gamybos kaštai

Firmos veikla – darbo, kapitalo, ir kitų...