Alkohlio poveikis žmogui

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 78 KB
9 puslapiaiĮvadas……………………………………………………………………………… 3
1. Alkoholiai………………………………………………………………………. 4
2. Alkoholio kelias žmogaus organizmo viduje…………………………………… 4
2.1 Alkoholis kenkia vaisiaus vystymuisi………………………………………… 5
2.2 Girtumas………………………………………………………………………. 6
2.2.1 Požymiai, susiję su alkoholio koncentracija kraujyje ……………………… 6
3. Žmonių skirstymas pagal alkoholio vartojimą………………………………… 7
4. Ligos, kilę dėl nesaikingo alkoholio vartojimo…………………………………. 8
4.1 Alkoholizmas………………………………………………………………… 8
4.2 Alkoholinė psichozė…………………………………………………………… 9
4.3 Alkoholinis polineuritas……………………………………………………… 10
5. Alkoholio panaudojimas medicinoje……………………………………………. 11
6. Nauji tyrimai apie alkoholio poveikį žmogaus organizmui …………………… 12
6.1 Naujas požiūris į alkoholį……………………………………………………… 12
6.2 Nauja hipotezė………………………………………………………………… 12
Išvados. Ar nepavėluosime išgirsti blaivybės šalininkų balsą?…………………… 13
Literatūros sąrašas………………………………………………………………… 14

ĮVADAS

Alkoholio vartojimas seniai yra viena ið paèiø didþiausiø þmonijos problemø. Anksèiau gerti alkoholá buvo tik vyrø “privilegija”, dabar, kaip bebûtø skaudu, svaiginasi moterys ir net paaugliai. Daþnas nesusimàsto, koká poveiká turi alkoholis jo organizmui. Daþnas mato tik momentinius pakitimus - “apsineðimà”, apsvaigimà, “gerumo jausmà”. Taèiau maþai kas susimàsto, koká ið pat pradþiø nematomà, taèiau fataliðkà poveiká alkoholis daro jo organizmui, kad alkoholio vartojimas gal bût atsilieps senatvëje, sutrumpins gyvenimà.
Ðis darbas bando aprëpti dvi alkoholio vartojimo sukeltas problemas: psichologinæ þmogaus degradacijà bei fizinius pokyèius, vykstanèius organizme. Referate taip pat minimas teigiamas alkoholio poveikis þmogaus organizmui, alkoholio naudojimas medicinoje, kaip gydomosios priemonës. Nepaliekami nuoðalyje ir kai kurie cheminiai procesai, vykstantys organizme. Juk alkoholiai organizmà veikia panaðiai, kaip narkotinës medþiagos, tik jø sukelta sujaudinimo stadija ilgesnë. Tuo ir paaiðkinamas...