Alkinai alkanai alkenai alkadienai benzenai alkoholiai

Chemijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 29 KB
2 puslapiai

Alkoholiai referatas. Alkanai referatas. Alkenai referatas. Alkoholiai referatas. Alkanai referatas. Alkenai referatas.

Alkanus galima laboratorijoje tik sudeginti
Alkenai, alkinai, alkadieniai dalyvauja
prisijungimo reakcijose visi iðblukina bromo
vandená ir kalio parmanganatà be katalizator.
Benzenas reaguoja su bromu tik su
katalizatorium ir iðblukina bromo vandená
C6H6+Br2=C6H5Br+HBr (FeBr2)
Toluenas iðblukina Kalio parmanganatà
C6H5CH3+(ið KMnO4)O=C6H5COOH+H2O
Toluenas reaguoja su azoto rûgðtim
Glicerolis su vario baze susidaro tamsiai
mëlynos spalvos skystis
CH-OH CH2-OH
CH-OH +Cu(OH)2=CH-O +2HOH
CH-OH CH2-O Cu
Fenolis su bromo vandeniu iðkrenta baltos
nuosëdos
C6H5OH+3Br2=C6H2Br3OH+3HBr
fenolis su geleþies trichloridu susidaro
violetinë spalva
C6H5OH+3Br2=C6H2Br3OH+3HBr


ALKANAI:
Cheminës savybës:
• Dega
• Kaitinant skyla: CH4C+2H2
• Dehidratuojasi: 2CH4H-CC-H+3H2
Gavimas:
• 2C+2H22CH4; CH3COONa+NaOHCH4+Na2CO3; Al4C3+2H2O3CH4+Al(OH)3
CIKLOALKANAI:
Cheminës savybës:
• Pavadavimo reakcijos C6H12+Cl2C6H9Cl+HCl
Gavimas:
• C4H8Cl2+2Na=C4H8+2NaCl

ALKENAI:
Cheminës savybës:
• Dega
• Prisijungimas: CH2=CH2+H2CH3-CH3; CH2=CH2+Br2C2H4Br2
• Chalogenø vandenilinius darinius: C2H4+HClC2H5Cl
• Vandená: C2H4+H2OCH3-CH2-OH
• Iðblukina KMnO4: C2H4+[O]+HOHC2H4(OH)2
• Oksiduojasi: 2C2H4+O22C2H4O
• Polimerizuojasi:
n(CH2=CH2) (-CH2-CH2-)n
Gavimas:
• Dechidrinant alkanus: C2H6C2H4+H2
• Hidrinant alkinus: C2H2+H2C2H4
• Ið dichalogeniniø dariniø: C3H6Cl2+ZnZnCl2+CH3-CH=CH2
• Ið monochologeniniø dariniø: CH3-CH2-Cl+KOH(spirit.)CH2=CH2+KCl+H2O
• Dechidratuojant alkocholius: C2H5OHC2H4+H2O


ALKADIENAI:
Cheminës savybës:
• Prisijungimas: CH2=CH-CH-CH2+H2CH3-CH=CH-CH3
• Polimerizacija: n(CH2=CH-CH=CH2) (-CH2-CH=CH-CH2-)n
ALKINAI(etilenai):
Cheminës...