Aleksandras stulginskis1

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 42 KB
3 puslapiai

ALEKSANDRO STULGINSKIO JAUNYSTĖS DIENOS


1885 m. vasario 26d. Žemaitijoje, Kutalių kaime, Kaltinėnų valsčiuje (Šilalės rj.), bežemių valstiečių šeimoje gimė sūnus Aleksandras. Aleksandras buvo pagrandukas didelėje 12 vaikų šeimoje. Tuo metu Kaltinėnų valsčiuje buvo tik viena mokykla, ir tėvas atidavė į ją vienintelį iš šeimos – Aleksandrą. Mažasis Aleksandras mokėsi gerai. Tačiau toliau mokytis tėvas neleido – trūko pinigų. Aleksandras paprašė brolių padėti baigti mokslą ( jie buvo išvažiavę į JAV ) ir pažadėjo eiti į kunigus. Ketveri metai seminarijoje prabėgo greitai, o A.Stulginskis galutinai neapsisprendė – priimti kunigo šventinimus ar likti pasauliečiu. Situaciją pakeitė kurso draugai, vieningai išrinkę A.Stulginskį studijuoti užsienyje, aišku, teikiant finansinę paramą. Austrijos mieste Insburge A. Stulginskis studijuoja teologijos – filosofijos fakultete. Tačiau baigiantis metams nu taria atsisakyti dvasininko luomo. Stulginskis kurį laiką dėsto lietuvių kalba Kauno berniukų gimnazijoje. Tačiau jį traukia ūkininkavimo darbai. Gerai išmokęs vokiečių kalba, puiku specialistų mokomas A.Stulginskis siekia tobulai įvaldyti gyvulininkystės žinias, manydamas jog ši žemės ūkio šaka Lietuvoje gali būti svarbiausia. 1913m. pavasarį, gerai baigęs, Halės žemės ūkio institutą, jis grįžo į Lietuvą. 1913m. balandį paskiria A. Stulginskį Alytaus rajoniniu agronomu Trakų apskrityje. Netrukus gauna pasiūlymą redaguoti “ Vienybės savaitraštį”, taip pat skaito paskaitas ūkininkams gyvulių auginimo klausimais. 1915m. rugsėjo 18d. prasideda okupacinis rėžimas. Vokiečiai suvaržo visoje Lietuvoje susisiekimą ir bet kokią kitą veiklą. Nukentėjusiems nuo karo šelpti A.Stulginskis pradeda rinkti aukas. Tačiau A.Stulginskio veikla greitu laiku glaudžiai susiejama su visuomenine – politine. Vilniaus lietuvių veikėjai svarstė ne tik vietinės reikšmės reikalus, bet ir svarbesnes problemas, net jas deklaravo. 1916m. balandžio 29d. surašė memorandumą JAV prezidentui T.V. Vilsonui. Jame buvo išdėstyta, jog Lietuva buvo nepriklausoma valstybė, tačiau 120 metų Rusijos imperijos pavergta.Ir reikalavo Lietuvai autonomijos....