Aktyvvų ir pasyvų valdymas rizikos valdymas

Konspektas
 5
Microsoft Word 147 KB
19 puslapiai

Rizikos valdymo konspektas. Rizikos valdymo konspektas.

Balansinė ir Pelno/Nuostolio ataskaita
Visi komerciniai bankai Lietuvoje kiekvieną dieną sudaro Balansinę ataskaitą ir Pelno nuostolio ataskaitą. Šių ataskaitų formos buvo patvirtintos 2003 10 23 Lietuvos banko nutarimu Nr. 101, kuris pakeitė ir papildė 1998 05 21 Lietuvos banko nutarimą Nr.103 “Dėl Balansinės ir Pelno (Nuostolio) ataskaitos formų patvirtinimo”.

Pagrindinė Balanso lygtis:
A = P
P = Į + K
Kur:
A – banko aktyvas (turtas)
P – banko pasyvas
Į – banko įsipareigojimas
K – banko kapitalas

Yra tamprus ryšys tarp Balansinės ataskaitos ir Pelno/Nuostolio ataskaitos. Finansinio instrumento (tiek aktyvinio, tiek pasyvinio) dydis, apimtis ar portfelis yra apskaitomas Balansinėje ataskaitoje, kurį padauginę iš palūkanų normos gauname palūkanines pajamas (jei instrumentas aktyvinis) arba palūkanines išlaidas (jei instrumentas pasyvinis). Minėtos palūkaninės pajamos ir palūkaninės išlaidos yra apskaitomos banko Pelno/Nuostolio ataskaitoje. Šis tamprus ryšys naudojamas prognozuojant banko finansinį rezultatą.

Aktyvų ir pasyvų valdymo komitetas (APVK)
Aktyvų ir pasyvų valdymo komiteto paskirtis – numatyti veiksmų taktiką siekiant įgyvendinti tikslus, apibrėžtus banko strateginiame plane, vidutinio laikotarpio verslo plane bei operatyviniame finansiniame plane. APVK tiesiogiai atsiskaito banko valdybai ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį pateikia savo ataskaitas. APVK veiklos sritis yra viso balanso veiklos koordinacija, į savo sprendimų ratą įtraukianti visas svarbiausias banko veiklos sritis:
• Aktyvų valdymą;
• Pasyvų valdymą;
• Palūkanų normos rizikos valdymą;
• Likvidumo valdymą;
• Kapitalo valdymą;
• Užsienio valiutų rizikos valdymą;
• Kredito rizikos valdymą;
• Operacinės rizikos valdymą;
• Pajamų ir išlaidų valdymą.
APVK struktūra priklauso nuo kiekvieno konkretaus komercinio banko valdymo organizacinės struktūros, tačiau APVK nariais visada būna aukščiausios kvalifikacijos specialistai, atsakingi už banko paskolų portfelio, finansų, iždo, investicijų valdymą. Griežtos reglamentacijos dėl APVK sudėties nėra. Tradiciškai bankuose APVK susideda iš 5-7 narių. APVK turi pirmininką, kurio balsas lemia, esant vienodam balsų “už” ir “prieš” skaičiui. APVK posėdžiai kviečiami pagal poreikį. Esant operatyviam reikalui, APVK posėdis šaukiamas neatidėliotinai.

Likvidumo rizika
Likvidumas (lotyniškai liquidus – skystas, tekantis) –tai matas to, kaip greitai (lengvai, be nuostolių) turtas gali būti paverstas grynaisiais pinigais.
Plačiąja prasme likvidumas – tai gebėjimas materialines...