Aktyvieji mokymo metodai

Referatas
 5
Microsoft Word 55 KB
5 puslapiai

LITERATŪRA

1. Bižys N., Linkaitytė G., Valiukevičiūtė A.(1996) Pamokos mokytojui, Vilnius.
2. Butkienė G., Kepalaitė A. (1996), Mokymasis ir asmenybės brendimas, Vilnius.
3. Jakavičius V., Juška A. (1996), Mokyklos pedagogika, Kaunas.
4. Jovaiša L. (1993), Edukologijos pradmenys, Vilnius.
5. Rajeckas V. (1997), Mkymo metodai, Vilnius.

ĮVADAS

Aktyviais mokymo metodais vadiname pedagogo ir jo vadovaujamų moksleivių veiklos būdus, kurie įgalina ugdytinius įgyti žinių, mokėjimų ir įgūdžių, lavinti savo sugebėjimus, formuoti reikšmingas socialines nuostatas. Metodas ( graikų kilmės žodis ) – tyrimo būdo samprata, t.y. jis apima ištisas sistemas ( žinių ir praktinių veiksmų ) siekiant kitokių kryptingos veiklos tikslų. Jį pasirenkant ir taikant, būtinas sąmoningas apsisprendimas, kuris priklauso tiek nuo veiklos tikslo, tiek ir turimos patirties. Metodas – veiklos priemonė, jo paisirinkimas ir taikymo pobūdis sąlygoja tos veiklos rezultatus.
Mokymosi ir mokymo metodai sudaro sąlygas kryptingai organizuoti mokymo procesą. Mokinių mokymo, jų lavinimo ir auklėjimo sėkmė mokymo procese pirmiausia priklauso nuo mokymo turinio: jo atitinkamo mokslo, technikos, ekonomikos, kultūros išsivystymo lygį, o ypač – jo ryšio su gyvenimu, su asmenine mokinių patirtimi, jo prieinamumo. Ne mažiau svarbu ir mokymo proceso organizavimas, mokinių veiklos pobūdis, mokytojo ir mokinių sąveika šiame procese. Šiuolaikinėmis sąlygomis ypatingai svarbu ugdyti savarankišką, kūrybiškai mąstančią ir veikiančią asmenybę, gebančią savarankiškai plėsti žinias. Tai reiškia, jog būtina išmokyti ir įpratinti mokinius suvokti savo galimybes. Reikia padėti jiems pažinti save, įgyti bendravimo įgūdžių, plėtoti savo kūrybiškumą. Tam pasiekti reikia sudaryti kuo geresnias sąlygas mokiniui įsitraukti į mokymąsi, mokymo procese kuo aktyviau veikti. Kadangi mokymas yra dvipusis procesas, mokymo metodai apima tarpusavyje susijusią mokytojo ir mokinio veiklą. Dėl šios priežasties mokymo organizavimui lemiamą reikšmę turi tai, kiek mokytojų ir mokinių veikla viena kitą papildo. Tokią mokytojo ir mokinių veiklą sąlygoja konkretūs mokymo, lavinimo ir auklėjimo tikslai, mokomojo dalyko ir mokomosios medžiagos specifika, mokinių amžiaus ypatumai. Taip prieinama išvados, kad mokymo metodai – tarpusavyje susiję mokytojo bei mokinių veiklos būdai, kuriais mokiniai, mokytojo vadovaujami, įgyja žinių, mokėjimų bei įgūdžių, yra lavinami ir auklėjami.
Mokymo metodai reiškia kompleksiškai nuoseklius mokytojo mokymo, jo vadovavimo mokymo procesui ir mokinių mokymosi veiksmus. Todėl mokymo metodai susideda iš atskirų...