Akcizai

 5
Microsoft Word 121 KB
15 puslapiai

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ
ĮSTATYMO KOMENTARAS

ĮVADINĖ DALIS

1. Komentaro tikslas - suvienodinti Akcizų įstatymo taikymo praktiką valstybinėse mokesčių inspekcijose ir padėti mokesčių mokėtojams tinkamai vadovautis šiuo įstatymu.

2. Komentuojami įstatymo straipsniai (ar jo dalys) yra išspausdinti tiesiu patamsintu šriftu.

3. Straipsnių komentarai išspausdinti šviesiu tiesiu šriftu (pabrėžtinos komentaro vietos išspausdintos šviesiu pasvirusiu šriftu arba yra pabrauktos).

4. Įstatymo straipsnio (ar jo dalies) pabaigoje tiesiu patamsintu šriftu skliausteliuose nurodoma šiuo metu galiojančios to straipsnio (ar jo dalies) redakcijos data ir numeris, paskelbimo ,,Valstybės žiniose“ data ir publikacijos numeris”.

5. Jeigu įstatymo straipsnis yra nedidelis ir nebuvo pakeistas, jis komentuojamas visas. Kitais atvejais komentuojamos atskiros straipsnio dalys.

6. Straipsnio pradžioje iš eilės nurodomi visi to straipsnio pakeitimo įstatymai, jų datos, numeriai, paskelbimo ,,Valstybės žiniose“ datos ir publikacijų numeriai.

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1994 m. balandžio 12 d. įstatymas Nr. I – 429 (Žin., 1994, Nr. 30 – 530)
1997 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. VIII – 556 (Žin., 1997, Nr. 117 – 2996)

Šis įstatymas reglamentuoja kai kurių prekių apmokestinimą akcizais (1997 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. VIII – 556 redakcija, Žin., 1997, Nr. 117 – 2996)

Komentaras

Kadangi akcizais apmokestinamos ne visos Lietuvoje gaminamos ir į Lietuvą importuojamos prekės, todėl Akcizų įstatymas reglamentuoja tik šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytų akcizu apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo į biudžetą tvarką.

2 straipsnis. Akcizų mokėtojai

1994 m. balandžio 12 d. įstatymas Nr. I–429 (Žin., 1994, Nr. 30 –530)
1995 m. gegužės 30 d. įstatymas Nr. I – 905 (Žin., 1995, Nr. 49 – 1469)
1995 m. liepos 3 d. įstatymas Nr. I – 993 ( Žin., 1995, Nr. 59 –1469)
1995 m. lapkričio 7 d. įstatymas Nr. I – 1084 (Žin., 1995, Nr. 94 – 20870
1996 m. kovo 28 d. įstatymas Nr. I – 1250 (Žin., 1996, Nr. 35 –857)
1997 m. vasario 25 d. įstatymas Nr. VIII –125 (Žin., 1997, Nr. 20- 447)
1997 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. VIII – 556 (Žin., 1997, Nr. 117 – 2996)
2000 m. vasario 17 d. įstatymas Nr. VIII – 1553 (Žin., 1997, Nr. 22 – 554)
2001 m. sausio 26 d. įstatymas Nr. IX – 170 (Žin., 2001, Nr. 14 – 425)


1. Akcizus į biudžetą moka šio įstatymo 3 straipsnyje išvardytų prekių, išskyrus nurodytas 3 straipsnio...