Akcinių bendrovių reikšmė šiuolaikiniam ūkiui

Referatas
 5
Microsoft Word 88 KB
10 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 4
ĮMONIŲ RŪŠYS 4
AKCINĖS BENDROVĖS 4
AKCINIŲ BENDROVIŲ KLASIFIKACIJA 5
AKCIJOS. JŲ RŪŠYS 6
AKCINIŲ BENDROVIŲ STEIGIMAS 8
DOKUMENTAI, PATEIKIAMI STEIGIANT AKCINĘ BENDROVĘ 8
STEIGIMAS 9
REGISTRAVIMAS . 10
ĮMONĖS VARDŲ REGISTRAVIMAS VALSTYBINIAME 10
PATENTŲ BIURE 10
ĮMONĖS REGISTRAVIMAS TERITORINĖJE VALSTYBINĖJE 10
MOKESČIU INSPEKCIJOJE 10
ĮMONĖS REGISTRAVIMAS VALSTYBINIO SOCIALINIO 11
DRAUDIMO TERITORINIAME SKYRIUJE 11
SĄSKAITOS BANKE ATIDARYMAS 11
ANTSPAUDO ĮSIGIJIMAS 11
LICENZIJOS GAVIMAS 12
BENDROVĖS ĮSTATAI 12
ADMINISTRAVIMAS 13
BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI 13
LITERATŪRA 17

ĮVADAS

Pradedant verslą reikia pasirinkti kokią nors organizacinę (firmos) formą. Visa tai reglamentuoja įstatymai. Pagal veikiančius Lietuvos Respublikos įstatymus kiekviena įmonė turi būti registruojama. Įregistruotai įmonei išduodamas nustatytos formos pažymėjimas ir suteikiamas kodas. Tik tada firma gali užsiimti ūkine – komercine veikla. Tačiau prieš registruojant savo firmą būtina susipažinti su Lietuvos Respublikos įmonių įstatymu. Lietuvos Respublikos įstatymas nustato subjektus, turinčius teisę savo firmos vardu užsiimti nuolatine komercine – ūkine veikla, jų steigimo ir veiklos teisinius pagrindus.
Įmonė yra savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymo nustatyta tvarka tam tikrai ūkinei – komercinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių, daiktinių ir nematerialinių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas. Įmonės, kaip teisės subjektas (įmonininkas), gali turėti juridinio asmens teises arba veikti kaip fizinis asmuo.

Įmonių rūšys

Paprastai skiriamos tokios įmonių organizavimo formos:
1. individualios (personalinės) įmonės;
2. tikrosios ūkinės bendrijos;
3. komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos;
4. akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės;
5. valstybinės (vietos savivaldybės) įmonės;
6. specifinės paskirties valstybinės įmonės;
7. žemės ūkio bendrovės;
8. kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).

AKCINĖS BENDROVĖS

Efektyviausia įmonių organizavimo forma yra akcinės bendrovės. Pagrindiniai akcinės bendrovės pranašumai prieš kitas ūkinių organizacijų formas yra šie:
1. galimybė koncentruoti didelį kapitalą. Nedidelių kapitalų savininkams įnešant savo pajų į akcinės bendrovės turtą, gali būti sukauptas didžiulis kapitalas;
2. ribota akcininkų turtinė atsakomybė;
3. galimybė perduoti teises. Savininko teisė nėra fiksuota akcininkui visiems laikams. Kiekvienas akcininkas gali perduoti arba parduoti savo akcijas, kartu...