Akcinės bendrovės įstatai dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 93 KB
11 puslapiai

TurinysI. BENDROSIOS NUOSTATOS 2
II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS 2
III. BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA 2
IV. BENDROVĖS VALDYMAS 3
V. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS 3
VI. STEBĖTOJŲ TARYBA 4
VII. BENDROVĖS VALDYBA 5
VIII. ADMINISTRACIJOS VADOVAS IR ADMINISTRACIJA 6
IX. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA 7
X. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS IR AKCIJOS 7
XI. FINANSAI IR PELNO PASKIRSTYMAS 8
XII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA 8
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 8AKCINĖS BENDROVĖS
" KELIAUK AUTOBUSU ”
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akcinė bendrovė "Keliauk autobusu", (toliau - bendrovė) yra įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo.
3. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis kurių vykdyme bendrovė dalyvauja bei šiais įstatais.
4. Bendrovės pavadinimas yra:
Akcinė bendrovė "Keliauk autobusu".
5. Akcinė bendrovė "Keliauk autobusu" sutrumpintai vadinama:
AB “KELIAUK AUTOBUSU”
6. Bendrovės buveinės adresas yra Studentu 43-509, Vilnius, Lietuvos Respublika.
7. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles bendrovė atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
8. Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ŪKINĖS VEIKLOS POBŪDIS

9. Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai yra užtikrinti keleivių pervežimą autobusais Lietuvoje ir užsienyje, teikiamų paslaugų kokybę pagal norminius dokumentus bei jų teikimo nepertraukiamumą, paslaugų plėtimą ir modernizaciją, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų turtiniai interesai.

III. BENDROVĖS BEI AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

10. Bendrovės teisės ir pareigos:
10.1. Bendrovė gali sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus ir turėti kitų teisių bei pareigų, jeigu jos neprieštarauja įstatymams.
10.2. Bendrovė turi teisę skolinti ir skolintis pinigų. Bendrovės fiziniams bei...