Akcinės bendrovės gintarinė statyba įstatai

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

Turinys

1. Bendrosios nuostatos 3
2. Bendrovės buveinė 3
3. Veiklos tikslai, ir ūkinės veiklos pobūdis 3
4. Įstatinis kapitalas 3
5. Akcijų skaičius, jų nominali vertė ir suteikiamos teisės 3
6. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo šaukimo tvarka 4
7. Bendrovės valdyba. Valdybos kompetencija. Valdybos narių rinkimo ir atšaukimo tvarka 4
8. Bendrovės vadovo rinkimo ir atšaukimo tvarka, jo kompetencija 5
9. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka. Dienraštis, kuriame yra skelbiami vieši Bendrovės
pranešimai 5
10. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos akcininkams pateikimo tvarka 5
11. Sprendimų dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priėmimo
tvarka, Bendrovės filialų ir atstovybių vadovų skyrimo ir atšaukimo tvarka 6
12. Bendrovės įstatų keitimo tvarka 6
13. Bendrovės įstatų pasirašymo data 6


1. Bendrosios nuostatos
1.1. Akcinė bendrovė “Gintarinė statyba” (toliau vadinama Bendrove) yra privatus juridinis asmuo. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, įstatymais, kitais teisės aktais ir Bendrovės įstatais.
1.2. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuris savo vardu gali turėti įstatymų numatytas teises ir pareigas, būti ieškovu ir atsakovu teisme, turėti sąskaitas bankuose.
1.3. Bendrovės antspaude yra įrašyta “Akcinė bendrovė “ Gintarinė statyba ”.
1.4. Bendrovė yra įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas.
1.5.Bendrovės finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

2. Bendrovės buveinė
2.1. Bendrovės buveinės adresas yra H. Manto 17, Klaipėda, Lietuvos Respublika.

3. Veiklos tikslai, ir ūkinės veiklos pobūdis
3.1. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas – teikti kokybiškas su statyba susijusias paslaugas, taip pat užsiimti legaliu statybos pardavimu. Bendrovė privalo laikytis LR nustatytomis funkcijomis, bei išlaikyti...