Aids3

Referatas
 5
Microsoft Word 38 KB
4 puslapiai

AIDS !!!

1979m. du jauni Niujorko gyventojai kreipësi á gydytojus dël labai reto auglio, Kaposi sarkomos, simptomø. Tokios pat diagnozës buvo patvirtintos ir kitø JAV miestø jaunuoliams. Ávairiuose ðalies miestuose uþregistruoti kitos retos ligos - pneumocistinio plauèiø uþdegimo - atvejai, visai tarpusavyje nesusijæ. Gydytojams prireikë nemaþai laiko suprasti, jog visi ðie atvejai yra tam tikros sistemos dalis.
Visus susirgimø atvejus jungë dvi aplinkybës: visi pacientai buvo homoseksualistai, o jø ligos rodë didelá imuninës sistemos nepakankamumà. Epidemiologai nusprendë, kas serganèius þmones skiria nuo sveikø. Jiems paaiðkëjo, kad bûdingiausia pirmøjø AIDS susirgusiø þmoniø savybë - jø homoseksualumas, todël ligos prieþastis pirmiausia siejosi su gyvenimo bûdu. Tuo tarpu tarp homoseksualistø buvo populiarûs amilnitrito pagrindu pagaminti uostomieji norkotikai, todël mokslininkams kilo klausimas, ar jie gali sutrikdyti imuninës sistemos veiklà. AIDS plito tarp þmoniø, kurie turi daug lytiniø partneriø, serganèiø lytiðkai plintanèiomis ligomis ir þarnyno infekcijomis. Todël atsirado antra teorija, kad þmonës iðsekina savo imuninæ sistemà. Pneumocistinio plauèiø uþdegimo ir Kaposi sarkomos pasirodymas tarp intraveninius narkotikus vartojanèiø narkomanø ðios teorijos nepaneigë, nes buvo tvirtinama, jog Bhepatitas ir kitos infekcijos, perduodamos per bendrai naudojamas adatas, gali iðsekinti imuninæ sistemà.
Netrukus naujajam sindromui bûdingais negalavimais pradëjo skøstis sergantys hemofilija (hemofilija - paveldëta liga, kai kraujuje nëra VIII-ojo, pagrindinio kreðëjimo faktoriaus), vyrai, moterys, vaikai, kuriems buvo perpiltas kraujas. Hemofilija gydoma VII-uoju faktoriumi, gaunamu sumaiðius tûkstanèiø donorø kraujà. Ðie faktai rodë, jog infekcijos sukëlëjas gali plisti ir per kraujà.
Iðtyrus paaiðkëjo, kad tokios ligos poþymiai buvo apraðyti net 1959m., tuomet þmonës ðià ligà vadino “pinigø liga”, nes ja sirgdavo turtingi þmonës.
Pasauliui buvo daug þinoma apie retrovirusus, kuriems priklauso ir AIDS sukeliantis virusas. JAV mokslininkai H.Teminas ir D.Baltimoras atrado pagrindiná viruso fermentà - atvirkðtinæ transkriptazæ. R.Galo sukûrë sukûrë net keletà bûdø, kaip bûtø galima surasti þmogaus imunodeficito virusà (ÞIV). 1983m. Paryþiaus institute grupë mokslininkø, vadovaujamø L.Montanjë, virusà iðskyrë ið jauno homoseksualisto, kuriam buvo nustatytas lëtinis limfmazgiø audiniø paburkimas, ir elektroniniu mikroskopu buvo padarytos pirmosios ÞIV nuotraukos.
Daugelis virusø pradeda veikti per kelias savaites. Pvz.: gripo virusui pakanka 1-5 dienø, o A hepatito virusui -...