Ae radiacinė sauga

Aplinkos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

Radiacine sauga referatas. Radiacine sauga referatas. Darbuotoju radiacine sauga referatai. Radiacine darbuotojų saugos referatas. Darbuotoju radiacine sauga referatai. Radiacine darbuotojų saugos referatas.

Turinys


ĮVADAS
I. AE KATASTROFOS……………………………………………………. 4
RADIACINIAI ŠALTINIAI IR JŲ POVEIKIS………………………. 5
RADIACINĖ SAUGA………………………………………………… 6
1. Darbuotojai……………………………………………… 6
2. Gyventojai…………………………………………………… 6
RADIACINĖS SAUGOS ISTORIJA 7
II. ATOMINĖ ENERGIJA IR APLINKA 7
PRIEMONĖS ĮVYKUS REAKTORIAUS AVARIJAI……………… 8
IŠVADOS
LITERATŪRA

ĮVADAS

XX a. į žmonijos istorija įeis ne tik kaip kosmoso užkariavimo ir atomo panaudojimo taikingiems bei karo tikslams pradžia, bet ir kaip neregėto masto karų, katastrofų, gaivalinių nelaimių laikas. Žmonės su¬kūrė tiek įvairių ginklų, pavojingų medžiagų bei technologijų, kad kyla reali grėsmė tolesnei žmonijos būčiai.
Šiuolaikiniame gyvenime elektra yra būtina: mūsų na¬muose ji naudojama virti ir šildyti, ji maitina skalbimo mašinas, televizorius ir taip toliau. Mes labai priklau¬some nuo elektros energijos, ir kai jos nėra, mūsų gyve¬nimas griūva. Gauname elektrą iš centrinių elektrinių, kurių daugelis kūrenamos anglimi, nafta ar dujomis. Siekdamos patenkinti didėjantį energijos poreikį, dau¬gelis šalių papildo savo reikmes naudodamos atominę energija.
Šiandien Lietuvoje yra Ignalinos atominė elektrinė, apie 200 įmo¬nių, gamyboje naudojančių stipriai veikiančias nuodingąsias medžia¬gas, taip pat Kauno hidroelektrinė, daug naftos ir duju saugyklų — jose visose gali susidaryti ypač pavojingos aplinkybės. Yra nemažai ir kito¬kių objektų, kuriuose, įvykus avarijai, kiltų grėsmė tūkstančiams žmo¬nių, būtų padaryta didžiulė žala šalies ūkiui ir aplinkai. Pavojinga ir transporto (ypač geležinkelio), visapusiškai pasenusių įmonių būklė, čia taip pat gali įvykti didesnių ar mažesnių avarijų. 1992 metų vasaros gaisrai miškuose ir durpynuose — taip pat skaudžios pamokos. Nerei¬kia pamiršti, kad, Lietuvai atgavus nepriklausomybe ir siekiant politiš¬kai bei ekonomiškai įsitvirtinti pasaulyje, prieš mūsų valstybę gali būti imtasi veiksmų, keliančių grėsmę jos saugumui. Lietuvos geografinė padėtis verčia manyti, jog mūsų valstybės teritorija gali tapti karinių susirėmimų židiniu. Juk esame Europos kryžkelėje.
Turint galvoje visus čia suminėtus pavojus žmogui ir aplinkai, vi¬suomenė turi būti tinkamai pasiruošusi. Tam tikslui Lietuvoje 1991 m. lapkričio 23 d. buvo patvirtinta civilinės saugos sistema.
Lietuvos Respublikos civilinė sauga — tai valstybės gynybos ir val¬dymo sistemos dalis, apimanti šalies...