Advokatūros vaidmuo ginant žmogaus teises

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

Advokatūra referatas. Advokatūra referatas.

Įvadas

Advokatūros vieta Lietuvos teisinėje sistemoje niekam neturėtų kelti abejonių – advokato veikla yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Jos 31 straipsnis visiems piliečiams numato teisę turėti advokatą – taigi garantuojama kiekvieno žmogaus teisė į gynybą. Taigi advokatūra yra institucija , užtikrinanti žmogaus teisės į gynybą realizavimą ir teisinės gynybos teikimą. Advokato svarbiausias tikslas, ginant teisėtus kliento interesus panaudoti visas teisėtas gynybos priemones ir būdus bylos aplinkybėms objektyviai ištirti ir tiesai nustatyti. Ne visi žmonės supranta, kad advokatas gina ne nusikaltimą, o nusikaltusį asmenį.
Rašto darbe siekiama atskleisti, kokias žmogaus teises užtikrina advokatūra bei advokatūros veiklos ypatumus įvairiose teisės šakose konstitucinėje, baudžiamojoje, administracinėje bei civilinėje.
Rašto darbe remtasi Lietuvos teisės aktais, Lietuvos advokatūros tinklalapyje paskelbta informacija bei specialiame jos leidžiamame leidinyje “Lietuvos advokatūra” skelbiamomis publikacijomis. Apie Lietuvos advokatūros vaidmenį ginant žmogaus teises yra paskelbę publikacijas advokatai dr. Algimantas Dziegoraitis, Jonas Kairevičius, M. Kukaitis ir kt.

Advokatūros vaidmuo užtikrinant žmogaus teises ir laisves

Nagrinėjant žmogaus teisių apsaugą bei advokatūros veiklą šioje srityje, pirmiausia reikėtų paminėti žmogaus teisių institutą, kuris Lietuvos konstitucinėje teisėje užima svarbią vietą. Jis glaudžiai susijęs su kitais konstitucinės teisės institutais, reglamentuojančiais valstybės valdžios institucijų formavimą, funkcionavimą. Žmogaus teisių institutą įtakoja ne tik nacionalinės teisės sistemos raida, valstybės konstituciniai politiniai procesai, bet ir tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas.
Žmogaus teisės – sudėtinga teisinė kategorija. Kiekviena teisė turi tam tikrą norminį turinį ir suponuoja teisinį santykį tarp dviejų ar daugiau asmenų, tarp asmens ir viešosios valdžios institucijų, kuriuo siekiama apsaugoti esmines žmogiškąsias vertybes ir poreikius nuo nepagrįsto kitų asmenų kišimosi. Todėl yra numatomos garantijos (būdų ir metodų visuma), užtikrinančios tinkamą jų realizavimą ,kurioje aktyvų vaidmenį vaidina advokatai, kurie atstovaudami klientą, įgyvendina Konstitucijoje įteisintas teisės normas.
Teisines žmogaus teisių garantijas galima skirti į materialias, procesines ir institucines. Materialinėms garantijoms yra priskirtina Konstitucija, įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriuose įtvirtintos žmogaus teisės ir jų apsauga.
Procesinėms garantijoms visų pirma reikėtų priskirti Konstitucijoje...