Advokatų profesinė etika ir civilinis procesas

 5
Microsoft Word 205 KB
28 puslapiai

Advokatai diplominis darbas. Advokato profesine etika. Teisininko profesija microsoft word. Etikos darbai atsisiusti. Advokatai diplominis darbas. Advokato profesine etika. Teisininko profesija microsoft word. Etikos darbai atsisiusti.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
TEISĖS FAKULTETAS
DARBO TEISĖS KATEDRA


Dieninio skyriaus (5 metų) IV kurso
vientisųjų teisės studijų atšaka – darbo teisė


Kursinis darbas
Advokatų profesinė etika ir civilinis procesas

Vilnius
2007

Turinys

Įvadas2
1. Advokatų profesijos ypatumai3
2. Advokatai – profesine veikla užsiimantys asmenys5
3. Advokatų vaidmuo civiliniame procese6
4. Etikos taisyklių taikymas civiliniame procese8
5. Advokatų veiklos principų reikšmė10
Advokatų veiklos laisvė ir nepriklausomumas11
Advokatų tarpusavio santykių demokratiškumas, kolegiškumas
ir sąžininga konkurencija12
Advokatų tarpusavio santykiai13
Advokatų veiklos teisėtumas14
Kliento paslapties neatskleidimas16
Lojalumas klientui ir interesų konflikto vengimas17
Nepriekaištingas elgesys18
6. Advokato ir kliento etiškas bendradarbiavimas20
Advokato profesionalumo prielaidos20
Advokato būtinos asmeninės savybės22
Advokato ir kliento tarpusavio pasitikėjimo santykiai23
7. Civilinės atsakomybės taikymas advokatams25
Civilinės atsakomybės samprata25
Civilinė sutartinė atsakomybė26
Etikos taisyklių pažeidimas – civilinės atsakomybės pagrindas28
Žalos atlyginimo būtinumas30
Priežastinio ryšio būtinumas31
Išvados32
Literatūros sąrašas34

Įvadas

Advokatų profesinės kultūros pro¬blema šiandieną tapo itin aktuali dėl dau¬gelio priežasčių. Tei¬sės ir teisėsaugos reforma Lietuvoje dik¬tuoja būtinybę išanalizuoti ne tik aktualius nūdienos šalies teisės reguliavimo princi¬pus ar Lietuvos teisės tradicijų palikimą, bet ir ypač atkreipti dėmesį į etikos principų įtaką šiems ir kitiems svarbiems procesams. Nepaisant to, advokatūrai šiandieną keliami di-deli reikalavimai. Pravartu atkreipti dėme¬sį, kad dėl pasyvios kultūros politikos ir kitų veiksnių šalyje, deja, akivaizdus mo¬ralinių ir dorovinių vertybių stygius, o tai pavojingai plinta ir teisininkų bendrijoje. Todėl Advokatūros ir kituose įstatymuose, kruopščiai saugomos ir puose¬lėjamos klasikinės teisininko veiklos tra¬dicijos, visa kultūrinė socialinė mūsų gy¬venimo sankloda, kuri turi garantuoti šalies tei¬sinių institucijų tobulėjimą, veiksmingą aukštų profesinės etikos standartų ir do-rovės normų diegimą į teisininkų praktiką. Garbinga ir itin atsakinga teisininko veik¬la įpareigoja atkakliai ir kantriai ugdyti orumą,...