Adomas mickevičius

Konspektas
 5
Microsoft Word 71 KB
7 puslapiai

Adomas mickevicius konspektas. Adomas mickevicius konspektas. Mickevicius konspektas. Mickevicius konspektas.

Jaunystės metai. Mickevičius Vilniuje ir Kaune. A. Mickevičius gimė 1798 m. Zaosės sodyboje, netoli Naugarduko (dabartinėje Baltarusijos Resp.), nusigyvenusių bajorų šeimoje. Jo tėvas buvo advokatas, labai populiarus ir aplinkinių gyventojų gerbiamas žmogus. Būsimasis rašytojas mokėsi vietinėje domininkonų mokykloje, o ją baigęs, 1815 m. įstojo į Vilniaus universitetą. Pradžioje studijavo fizikos matematikos fakultete, o vėliau perėjo j istorijos filologijos fakultetą. Iš vaikystės Mickevičius labai pamėgo liaudies dainas ir pasakas, kurių daugumą išgirdo iš pačių valstiečių lūpų. Jis mėgdavo keliauti po kaimus, klausyti dainų ir pasakų, žiūrėti įvairių liaudies apeigų. Liaudies kūryba turėjo vėliau didelę reikšmę jo paties kūrybai. Mickevičiaus vaikystės ir jaunystės metais Lenkijoje brendo nacionalinio išsivadavimo judėjimas. XVIII a. pabaigoje po keleto padalijimų Lenkija atsidūrė carinės Rusijos, Austrijos Vengrijos ir Prūsijos valdžioje. Lenkų liaudis ne kartą buvo pakilusi j kovą prieš prispaudėjus. Vienas didžiausių sukilimų, įvykusių Mickevičiaus gyvenamuoju laikotarpiu — 1830—1831 m. sukilimas. Jį caro valdžia žiauriai nuslopino. 1830 m. sukilimui vadovavo bajorai, ir plačios valstiečių masės nebuvo į jį įsitraukusios. Tačiau, sukilimui pralaimėjus, Lenkijoje neatslūgo revoliucinės nuotaikos ir kartas nuo karto vėl kildavo maištai, nors jau ne tokio masto, kaip 1830 m. sukilimas. Nacionalinio išsivadavimo kova turėjo didelės įtakos ir Mickevičiui. Jis tapo aktyviu šio judėjimo dalyviu, jau studijuodamas Vilniaus universitete, kur jį paveikė pažangūs, patriotiškai nusiteikę universiteto dėstytojai. 1817 m. Vilniaus universitete įsisteigė slapta patriotinė Filomatų („mokslo mylėtojų") draugija. Jos nariai savo darbą skyrė mokslo, švietimo ir tėvynės labui. Vėliau buvo įsteigtos ir kitos draugijos, kaip pavyzdžiui Filaretų („doros mylėtojų"), kurios subūrė nemaža demokratiškai nusiteikusių veikėjų. Mickevičius buvo aktyvus šių draugijų narys. Baigusį Vilniaus universitetą Mickevičių paskyrė į Kauną mokytojauti. Čia jis gyveno nuo 1819 ligi 1823 metų. Rašytojas nenutraukė ryšių su filomatais ir filaretais. Nors Mickevičius ne kartą ir skundėsi vienišumu, tačiau šis jo gyvenimo ir kūrybos laikotarpis buvo labai reikšmingas. Čia galutinai susiformuoja jo politinės ir literatūrinės pažiūros, pasirodo vieni geriausių jo eilėraščių ir poemų. Kaune Mickevičius pergyveno gilią asmeninę dramą, meilę Marilei Vereščak, kuri buvo sužieduota su grafu Putkameriu ir už jo vėliau ištekėjo. Ankstyvoji kūryba. Metai, praleisti Vilniuje ir Kaune, — tai pirmasis...